Marketing a PR v Real Estate (Praha)

Cieľom modulu je vybaviť poslucháčov znalosťami z oblasti marketingovej komunikácie a public relations. Predmet poskytuje prehľad jednotlivých foriem marketingovej komunikácie (reklama, priamy marketing, online komunikácia, public relations, podpora predaja). Modul sa zameriava na ich funkcie a teoretické základy a najmä na ich praktické využitie.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. David Říha, Ph.D., MBA


Anotácia


Modul je zameraný na oblasť marketingu a PR v oblasti real estate. Najprv je pozornosť venovaná marketingu z pohľadu filozofie. Ďalej je učivo orientované na vývoj marketingového myslenia a na rôzne pohľady, ktorými je nahliadané na samotný marketing. Poslucháči sú poučení o druhoch, stratégiách, nástrojoch marketingu a o krokoch vedúcich k úspešnému uplatneniu firmy na trhu. Záver modulu je venovaný predovšetkým problematike PR, jej benefitom aj vzťahom s médiami.

Sylabus


1. Marketing, jeho definícia a filozofia

 • marketing ako spôsob myslenia
 • definícia marketingu
 • marketing a obchod
 • marketing ako filozofia

2. Vývoj marketingového myslenia

 • orientácia na výrobu
 • orientácia na výrobok
 • orientácia na predaj
 • orientácia na trh
 • orientácia na spoločnosť

3. Pohľady na marketing

 • marketing ako firemné funkcie
 • marketing ako problémová oblasť
 • marketing ako veda

4. Marketing, trh a potreba zákazníka

 • marketing a trh
 • typy trhov
 • marketing a potreba, hierarchia potrieb
 • hodnoty dôležité pre zákazníka

5. Druhy, stratégie a nástroje marketingu

 • akvizičný a vzťahový marketing
 • push a pull stratégie
 • marketingové nástroje
 • marketingový proces a smrteľné hriechy

6. Kroky k úspechu firmy na trhu

 • vízie, misie, kľúčové hodnoty
 • externá a interná analýza
 • definícia cieľových skupín
 • stanovenie cieľov
 • navrhnutie marketingovej stratégie
 • taktika, implementácia a kontrola

7. Vzťahy s verejnosťou

 • podstata PR
 • silné stránky PR
 • istota v PR
 • Media Relations
 • tipy

Literatúra


Povinná literatúra:

 • DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., VAN DEN BERGH, J.: Marketingová komunikace, Grada, Praha. ISBN: 80-247-0254-1
 • SVOBODA V. Public Relations – moderně a účinně. Grada, Praha
 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama (Jak dělat reklamu), Grada Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-3492-7
 • BÁRTA, V., PÁTÍK, L., POSTLER, M.: Retail Marketing, Management  Press,  Praha, ISBN: 978-80-7261-167-6