Marketing a PR (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov najprv s podstatou marketingu ako takého, ukázať, že marketing nie je iba marketingová komunikácia, ale aj strategický spôsob riadenia firmy a produktov a služieb, ktoré firmy vyrába alebo poskytuje a až v druhej časti obrátiť pozornosť na problematiku marketingovej komunikácie, jej jednotlivé formy, ich podstatu, zásady a vhodností uplatnené v praxi. Z hľadiska jednotlivých foriem marketingových komunikácií je kladený väčší dôraz na Public Relations ako samostatná disciplína, ktorá v súčasnej dobe stojí na rozmedzí marketingu, komunikácie a taktiež HR.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Milan Postler, Ph.D.

Anotácia


Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov najprv s podstatou marketingu ako takého, ukázať, že marketing nie je iba marketingová komunikácia, ale aj strategický spôsob riadenia firmy a produktov a služieb, ktoré firmy vyrába alebo poskytuje a až v druhej časti obrátiť pozornosť na problematiku marketingovej komunikácie, jej jednotlivé formy, ich podstatu, zásady a vhodností uplatnené v praxi. Z hľadiska jednotlivých foriem marketingových komunikácií je kladený väčší dôraz na Public Relations ako samostatná disciplína, ktorá v súčasnosti stojí na rozmedzí marketingu, komunikácie a tiež HR.

Sylabus


1. Marketing

 • definícia
 • SWOT analýza
 • PEST analýza

2. Marketingové stratégie

3. Komunikačný mix

 • reklama
 • osobný predaj
 • podpora predaja
 • sponzoring
 • priama marketingová komunikácia

4. PR – vzťahy s verejnosťou

Literatúra


Povinná literatúra:

 • VYSEKALOVÁ, J., MIKEŠ, J.: Reklama (Jak dělat reklamu), Grada Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-3492-7
 • HORÁKOVÁ, I, STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H.: Strategie firemní komunikace, Praha, Management Press
 • WONK, V., KOTLER, P.: Moderní marketing, 4. evropské vydání, Grada Publishing, Praha 2007, ISBN: 978-80-247-1545-2
 • HORÁKOVÁ, I, STEJSKALOVÁ, D., ŠKAPOVÁ, H.: Strategie firemní komunikace, 2. rozšířené vydání, Praha, Management Press, Praha 2008

Doporučená literatúra:

 • PŘIKRYLOVÁ, J. a kolektiv: Moderní marketingová komunikace, Grada Publishing, Praha, 2019, ISBN 978-80-271-0787-2
 • DE PELSMACKER, P., GEUENS, M., Van den Bergh, J.:Marketingová komunikace, Grada, Praha 2003, ISBN: 80-247-0254-1
 • TELLIS, J. Gerald: Reklama a podpora prodeje, Grada Publishing (edice profesionál), 2000, ISBN 80-7169-977-7