Manažérske účtovníctvo a controlling (online)

Cieľom tohto modulu je vymedziť obsah manažérskeho účtovníctva slúžiaceho na interné rozhodovanie, vysvetliť význam výkonového a zodpovedného účtovníctva pre riadenie nákladov a zisku a zaistiť kvalitné podklady pre efektívny controlling v spoločnosti.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jitka Pánková

Anotácia


Moderné manažérske účtovníctvo predstavuje komplexný systém informácií a ukazovateľov charakterizujúcich činnosti spoločností v zrozumiteľnej a užívateľsky prístupnej podobe. Rozdielny prístup externých a interných užívateľov k účtovným informáciám a odlišnosť systému kritérií hodnotenia podnikateľského procesu, ktorý používajú, vedú vo svojom dôsledku k odlišnostiam účtovných informácií finančného a manažérskeho účtovníctva.

Charakteristickou vlastnosťou informácií finančného účtovníctva je dodržiavanie pevne legislatívne stanovených pravidiel, ktoré garantujú externým užívateľom spoľahlivú vypovedaciu schopnosť účtovných informácií, ich porovnateľnosť v čase a medzi podnikmi. Z hľadiska časovej orientácie zobrazujú informácie finančného účtovníctva iba skutočne dosiahnuté výsledky.

Sylabus


1. Finanční účetnictví

2. Manažerské účetnictví

3. Daňové účetnictví

Literatúra


  • KRÁL, B., a kolektiv, Manažerské účetnictví, 3. dopl. A aktual. vyd. Praha: Management Press, 2010, ISBN 978-80-7261-217-8.
  • MIKOVCOVÁ, H., Controlling v praxi, Plzeň, 2007, ISBN 978-80-7380-049-9.