Manažérske účtovníctvo (Praha)

Cieľom tohto modulu je vymedziť rozdiely v obsahu a poňatí informácií finančného a manažérskeho účtovníctva a vysvetliť význam kalkulačno-výkonového a zodpovedného účtovníctva pre riadenie nákladov a zisku.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Michal Filla

Anotácia


Moderné manažérske účtovníctvo predstavuje komplexný systém informácií a ukazovateľov charakterizujúcich činnosti spoločností v zrozumiteľnej a užívateľsky prístupnej podobe. Rozdielny prístup externých a interných užívateľov k účtovným informáciám a odlišnosť systému kritérií hodnotenia podnikateľského procesu, ktorý používajú, vedú vo svojom dôsledku k odlišnostiam účtovných informácií finančného a manažérskeho účtovníctva.

Sylabus


1. Manažérske účtovníctvo

 • úvod do manažérskeho účtovníctva

2. Rentabilita vlastného kapitálu a členenie nákladov

 • rentabilita vlastného kapitálu
 • členenie nákladov – jednicové a režijné, priame a nepriame, variabilné a fixné

3. Kalkulácia nákladov výkonu

 • kalkulácia a jej druhy
 • fázová a stupňová metóda a typy výroby

4. Vzťahy medzi útvarmi a meranie výkonnosti vnútropodnikových útvarov

 • ocenenie výkonov
 • kalkulovaný zisk z predaja a výsledok hospodárenia strediska
 • zodpovedné účtovníctvo a riadenie

5. Systém plánov a rozpočtov

 • podnikový a krátkodobý rozpočet
 • formy rozpočtu

Literatúra


 • KRÁL, B. Manažerské účetnictví [CD-ROM] Praha: Management Press. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8
 • ŠOLJAKOVÁ, L. Strategicky zaměřené manažerské účetnictví. Praha: Management Press, 206 s. ISBN 978-80-7261-199-7
 • LANG, H. Manažerské účetnictví Teorie a praxe. Praha: C.H.Beck. 216 s. ISBN: 978-80-7179-419-6
 • LAZAR, J. Manažerské účetnictví a controlling. Praha: Grada. 271 s. ISBN 978-80- 247-4133-8
 • PETŘÍK, T. Ekonomické a finanční řízení firmy – Manažerské účetnictví v praxi. Praha: Grada. 736 s. ISBN 978-80- 247-3024-0