Manažérske schopnosti a zručnosti (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s najdôležitejšími manažérskymi a vodcovskými schopnosťami a zručnosťami v súvislosti s riadením firmy.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Michaela Kuba Mrštíková

Anotácia


V modernom manažmente sú manažéri pokladaní za kľúčového činiteľa na ceste k úspechu. Manažéri v rámci svojej činnosti vykonávajú manažérske funkcie. Od kvality manažérov sa ďalej odvíja prosperita organizácie. Manažér je zamestnanec, ktorý na základe zvolenia, vymenovania, poverenia, zriadenia alebo splnomocnenia realizuje aktívne riadiace činnosti, pre ktoré je vybavený zodpovedajúcimi kompetenciami. Ide o špecifickú skupinu pracovníkov, ktorých hlavnou úlohou je kontrola pracovných činností ostatných pracovníkov organizácie a využívania ich disponibilných zdrojov.

Sylabus


1. Management, manažér, manažérska práca a schopnosti, zručnosti a kompetencie

 • úrovne managementu
 • predpoklady k manažérskej práci
 • schopnosti, zručnosti a kompetencie
 • manažér ako riadiaci článok a manažér ako vodca

2. Základné manažérske schopnosti a zručnosti

 • schopnosť sebariadenia
 • metodické a procesné schopnosti
 • odborné schopnosti
 • sociálne a komunikačné schopnosti

3. 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

 • podstata 7 návykov

4. Štýly riadenia / vedenia

 • štýl riadenia – Rensis Likert
 • manažérska mriežka

Literatúra


Povinná literatúra:

 • Jana PECHOVÁ, Veronika ŠÍŠOVÁ, MANAŽERSKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE, Press21, s.r.o., Praha 2015
 • STEPHEN R. COVEY, 7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Stanislav HÁŠA, CO JE NOVÉHO V MANAGEMENTU, Praha: Nová Beseda, z.s., 2016
 • 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review, ZÁKLADY MODERNÍHO MANAGEMENTU, Management Press, Praha 2016

Doporučená literatúra:

 • František BĚLOHLÁVEK, Pavel KOŠŤAN, Oldřich ŠULEŘ, MANAGEMENT, Computer Press, a.s., Brno 2006
 • Stephen R. COVEY, 8 NÁVYK, OD EFEKTIVNOSTI K VYJÍMEČNOSTI, Management Press, s.r.o., Praha 2006
 • Stephen R. COVEY, VEDENÍ ZALOŽENÉ NA PRINCIPECH, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Stephen R. COVEY, DŮVĚRA: JEDINÁ VĚC, KTERÁ DOKÁŽE ZMĚNIT VŠE., Management Press, s.r.o., Praha 2008Stephen R. Covey, TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA
  PRVNÍ MÍSTO., Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • John WHITMORE, KOUČOVÁNÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Sabine DEMBKOWSKI, Fiona ELDRIDGE, Lan Hunter, 7 KROKŮ EFEKTIVNÍHO KOUČOVÁNÍ, Computer Press, a.s., Brno 2009
 • David ROCK, LEADERSHIP S KLIDNOU MYSLÍ, PRAGMA Praha 2009
 • Richard KOCH, PRAVIDLO 80/20, UMĚNÍ DOSÁHNOUT CO NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ S CO NEJMENŠÍM ÚSILÍM, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Karel PAVLICA, Eva JAROŠOVÁ, Robert B. KAISER, VERSATILNÍ VEDENÍ, DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Jiří PLAMÍNEK, VEDENÍ LIDÍ, TÝMŮ A FIREM, Grada Publishing, a.s., Praha 2008
 • Jiří PLAMÍNEK, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A HODNOCENÍ LIDÍ, Grada Publishing, a.s., Praha 2009