Manažérske schopnosti a zručnosti (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s najdôležitejšími manažérskymi a vodcovskými schopnosťami a zručnosťami v súvislosti s riadením firmy.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotácia


V modernom manažmente sú manažéri pokladaní za kľúčového činiteľa na ceste k úspechu. Manažéri v rámci svojej činnosti vykonávajú manažérske funkcie. Od kvality manažérov sa ďalej odvíja prosperita organizácie. Manažér je zamestnanec, ktorý na základe zvolenia, vymenovania, poverenia, zriadenia alebo splnomocnenia realizuje aktívne riadiace činnosti, pre ktoré je vybavený zodpovedajúcimi kompetenciami. Ide o špecifickú skupinu pracovníkov, ktorých hlavnou úlohou je kontrola pracovných činností ostatných pracovníkov organizácie a využívania ich disponibilných zdrojov.

Sylabus


1. Management, manažér, manažérska práca a schopnosti, zručnosti a kompetencie

 • úrovne managementu
 • predpoklady k manažérskej práci
 • schopnosti, zručnosti a kompetencie
 • manažér ako riadiaci článok a manažér ako vodca

2. Základné manažérske schopnosti a zručnosti

 • schopnosť sebariadenia
 • metodické a procesné schopnosti
 • odborné schopnosti
 • sociálne a komunikačné schopnosti

3. 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

 • podstata 7 návykov

4. Štýly riadenia / vedenia

 • štýl riadenia – Rensis Likert
 • manažérska mriežka

Literatúra


Povinná literatúra:

 • Jana PECHOVÁ, Veronika ŠÍŠOVÁ, MANAŽERSKÉ PŘÍPADOVÉ STUDIE, Press21, s.r.o., Praha 2015
 • STEPHEN R. COVEY, 7 NÁVYKŮ SKUTEČNĚ EFEKTIVNÍCH LIDÍ, Management
  Press, s.r.o., Praha 2010
 • Stanislav HÁŠA, CO JE NOVÉHO V MANAGEMENTU, Praha: Nová Beseda, z.s.,
  2016
 • 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review, ZÁKLADY MODERNÍHO
  MANAGEMENTU, Management Press, Praha 2016

Doporučená literatúra:

 • František BĚLOHLÁVEK, Pavel KOŠŤAN, Oldřich ŠULEŘ, MANAGEMENT, Computer Press, a.s., Brno 2006
 • Stephen R. COVEY, 8 NÁVYK, OD EFEKTIVNOSTI K VYJÍMEČNOSTI, Management Press, s.r.o., Praha 2006
 • Stephen R. COVEY, VEDENÍ ZALOŽENÉ NA PRINCIPECH, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Stephen R. COVEY, DŮVĚRA: JEDINÁ VĚC, KTERÁ DOKÁŽE ZMĚNIT VŠE., Management Press, s.r.o., Praha 2008
 • Stephen R. Covey, TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ NA PRVNÍ MÍSTO., Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • John WHITMORE, KOUČOVÁNÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Sabine DEMBKOWSKI, Fiona ELDRIDGE, Lan Hunter, 7 KROKŮ EFEKTIVNÍHO
  KOUČOVÁNÍ, Computer Press, a.s., Brno 2009
 • David ROCK, LEADERSHIP S KLIDNOU MYSLÍ, PRAGMA Praha 2009
 • Richard KOCH, PRAVIDLO 80/20, UMĚNÍ DOSÁHNOUT CO NEJLEPŠÍCH VÝSLEDKŮ S CO NEJMENŠÍM ÚSILÍM, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Karel PAVLICA, Eva JAROŠOVÁ, Robert B. KAISER, VERSATILNÍ VEDENÍ,
 • DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, Management Press, s.r.o., Praha 2010
 • Jiří PLAMÍNEK, VEDENÍ LIDÍ, TÝMŮ A FIREM, Grada Publishing, a.s., Praha 2008
 • Jiří PLAMÍNEK, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE A HODNOCENÍ LIDÍ, Grada Publishing, a.s., Praha 2009
 • CARNEGIE, JAK ROZVÍJET VZTAHY S LIDMI, PŮSOBIT NA NĚ A ZÍSKÁVAT JEJICH DŮVĚRU, Praha 2010
 • ROS JAY, Richard Templár, VELKÁ KNIHA MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ, Grada Publishing, a.s., Praha 2009
 • Rob YEUNG, SEBEDŮVĚRA, Grada Publishing, a.s., Praha 2009
 • Thomas DAIGELER, VEDENÍ LIDÍ V KOSTCE, Grada Publishing, a.s., Praha 2008
 • Richard TEMPLÁR, 100 ZLATÝCH PRAVIDEL ÚSPĚŠNÉHO MANAŽERA, Grada Publishing, a.s., Praha dotisk 2008
 • John P. KOTTER, VEDENÍ PROCESU ZMĚNY, Management Press, s.r.o., Praha 2008
 • John P. KOTTER, VĚDOMÍ NALÉHAVOSTI ZMĚNY, Management Press, s.r.o., Praha 2009
 • Lenka KOLAJOVÁ, TÝMOVÁ SPOLUPRÁCE, Grada Publishing, a.s., Praha 2006
 • Fredmund MALIK, VÉST, KONAT, ŽÍT. EFEKTIVNÍ MANAGEMENT PRO NOVOU DOBU, Nakladatelství Anag, 2011
 • Jen SEGALL, MYSLETE JEDNODUŠE. JAK CHYTŘÍ POŘÁŽEJÍ KOMPLIKOVANOST. Albatros Media, a.s., Praha 2016