Manažérske a vodcovské schopnosti a zručnosti (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s najdôležitejšími manažérskymi a vodcovskými schopnosťami a zručnosťami v súvislosti s riadením firmy.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotácia


V modernom manažmente sú manažéri pokladaní za kľúčového činiteľa na ceste k úspechu. Manažéri v rámci svojej činnosti vykonávajú manažérske funkcie. Od kvality manažérov sa ďalej odvíja prosperita organizácie. Manažér je zamestnanec, ktorý na základe zvolenia, vymenovania, poverenia, zriadenia alebo splnomocnenia realizuje aktívne riadiace činnosti, pre ktoré je vybavený zodpovedajúcimi kompetenciami. Ide o špecifickú skupinu pracovníkov, ktorých hlavnou úlohou je kontrola pracovných činností ostatných pracovníkov organizácie a využívania ich disponibilných zdrojov.

Sylabus


1. Management, manažér, manažérska práca a schopnosti, zručnosti a kompetencie

 • úrovne managementu
 • predpoklady k manažérskej práci
 • schopnosti, zručnosti a kompetencie
 • manažér ako riadiaci článok a manažér ako vodca

2. Základné manažérske schopnosti a zručnosti

 • schopnosť sebariadenia
 • metodické a procesné schopnosti
 • odborné schopnosti
 • sociálne a komunikačné schopnosti

3. 7 návykov skutočne efektívnych ľudí

 • podstata 7 návykov

4. Štýly riadenia / vedenia

 • štýl riadenia – Rensis Likert
 • manažérska mriežka

Literatúra


 • PECHOVÁ. J; ŠÍŠOVÁ. V. Manažerské případové studie, Press21, s.r.o., Praha
 • R. COVEY. S, 7 Návyků skutečně efektivních lidí, Management Press, s.r.o., Praha
 • HÁŠA. S, Co je nového v Managementu, Praha: Nová Beseda, z.s.
 • 10 nejlepších příspěvků z Harvard Business Review, Základy moderního Managementu, Management Press, Praha
 • BĚLOHLÁVEK. J; KOŠŤAN.P; ŠULEŘ.O, Management, Computer Press, a.s., Brno
 • R. COVEY. S, 8 Návyků, Od efektivnosti k vyjímečnosti, Management Press, s.r.o., Praha
 • R. COVEY. S, Vedení založené na principech, Management Press, s.r.o., Praha