Manažérska psychológia (online)

Modul je zameraný na získanie schopností analyzovať, pochopiť, definovať a aplikovať princípy psychologických teórií, ktoré sú kľúčové pre manažérsku prax. Cieľom je poznanie seba samého i druhých ako originálne neopakovateľné osobnosti, s charakteristikami pozitívnych i negatívnych vlastností a čŕt, pochopenie rozmanitých motívov, ale aj silných aj slabých stránok.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Lenka Kolajová

Anotácia


Študenti sa zoznámia s vybranými princípmi a pravidlami psychológie managementu tak, aby ich následne dokázali využiť v každodennej praxi. V rámci programu budú predstavené bazálne východiská psychológie osobnosti, ktoré vyzdvihujú nutnosť individuálneho prístupu k spolupracovníkom, a napriek tomu ponúkajú určitý rámec odporúčaných pravidiel rokovania podľa typológie osobnosti k správnemu štýlu riadenia a vedenia ľudí efektívnou cestou, pri zachovaní motivácie všetkých zúčastnených strán.

Sylabus


1. Poznanie seba a iných ako individuálne osobnosti

 • prvý dojem
 • profesijné a osobné role
 • emócie, postoje, charakteristiky
 • priority a životné ciele
 • charizma, autorita
 • typológia temperamentu

2. Sebavedomie, sebadôvera, sebaistota a seba prijatie

3. Vzťahové stratégie rokovania

 • pasivita
 • agresivita
 • partnerstvo
 • manipulácia

Literatúra


Povinná literatúra:

 • VEBER, J. MANAGEMENT. Management Press, 2009
 • O’BRIEN, P. Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. Praha: Management Press, ISBN 80-85603-98-5.
 • NOVÁK, Tomáš a Věra CAPPONI. Asertivně do života. Praha: Grada, 1994. ISBN 80-7169-082-1.
 • NAZARE-AGA, Isabelle. Nenechte sebou manipulovat. Přeložil Hana PROUSKOVÁ. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-256-4.
 • BEDRNOVÁ, Eva a Ivan NOVÝ. Moc, vliv, autorita. Praha: Management Press, 2001. ISBN 80-7261-053-8.
 • KOPŘIVA, P. Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála ISBN 978-80-904030-0-0.
 • NAZARE-AGA, I. Nenechte sebou manipulovat. Přeložil Hana PROUSKOVÁ. Praha: Portál. ISBN 80-7178-256-4.
 • BECK, G. Zakázaná rétorika: 30 manipulativních technik. Praha: Grada, ISBN 978-80-247-1743-2.

Doporučená literatúra:

 • PLAMÍNEK, J. Synergický management: vedení, spolupráce a konflikty lidí ve firmách a týmech. Praha: Argo, ISBN 80-7203-258-5.
 • LAUSTER, P. Sebevědomí – Jak získat sebejistotu a neztratit cit. Knižní Klub
 • PERRY, M. Sebevědomí – 10 kroků k překonání pochybností o sobě samém. Ottovo nakladatelství
 • KŘIVOHLAVÝ, J. Mít pro co žít. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. Malý duchovní život. ISBN 978-80-7195-404-0.
 • PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres: praktický atlas sebezvládání.Praha: Grada. Management (Grada). ISBN 978-80-247-4751-4.
 • VALIŠOVÁ. Hry s otevřenými kartami aneb otevřená komunikace
 • VALIŠOVÁ. Asertivita v rodině a ve škole
 • GOLEMAN, D. Emoční inteligence. Přeložil Markéta BÍLKOVÁ. V Praze: Metafora, ISBN 978-80-7359-334-6.
 • O’BRIEN, P. Pozitivní řízení: asertivita pro manažery. Praha: Management Press, ISBN 80-7261-077-5.
 • RAINWATER, J. Vezměte život do vlastních rukou. Praha: Grada, ISBN 80-7169-026-0.
 • Sebevědomí aneb jak získávat sebejistotu a přitom neztrácet cit.
 • MEDZIHORSKÝ, Štefan. Asertivita. Praha: Elfa, 1991.
 • PRAŠKO, Ján a Hana PRAŠKOVÁ. Asertivitou proti stresu. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2007. Psychologie pro každého. ISBN 978-80-247-1697-8.