Management zdravotníctva (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s problematikou managementu v zdravotníctve, s jeho špecifickosťou a náplňou. Špecifikovať odlišnosti v rámci trhových zlyhaní v oblasti managementu zdravotníctva, rozlíšiť jednotlivé druhy zdravotníckych systémov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Karel Šatera Ph.D., MBA

Anotácia


Orientácia v oblasti zdravia, zdravotnej politiky či zdravotných služieb a pochopenie problematiky zdravotných systémov u nás i vo svete a jej nadväznosť na ekonomickú teóriu vedie k schopnosti správne a „kvalitne riadiť procesy v rôznych subjektoch, ktoré sú účastníkmi ekonomiky zdravotníctva. Znalosť prostredia a špecifík trhu zdravotných služieb, viaczdrojového financovania či prebiehajúcich reforiem slúži k „zodpovednému rozhodovanie či formulovanie dlhodobých cieľov jednotlivých aktérov.

Sylabus


1. Základné pojmy

 • zdravie
 • zdravotnícké služby
 • zdravotná politika

2. Zdravotníctvo vo vzťahu k ekonomickej teórii

 • základné princípy
 • trh zdravotných služieb
 • štátne zásahy

3. Zdravotnícke systémy vo svete

 • model národnej zdravotnej služby
 • funkcie zdravotníckeho systému
 • riadená starostlivosť

Literatúra


 • ŠATERA, K.: Zdravotní pojištění a ekonomika. UTB Zlín. ISBN 978-80-7454-135-3.
 • SOUČEK a kol.: Silný top management zdravotnického zařízení. MVŠO
 • SOUČEK a kol.: Ucelený systém řízení zdravotnického zařízení. MVŠO
 • Zákon č. 48/1997 Sb. „o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů“
 • DURDIŠOVÁ, J.: Ekonomika zdraví. Oeconomica Praha. ISBN 80-245-0998-9.
 • ŠATERA,K., Zdravotnické systémy, odborná kniha, Žilina, ISBN: 978-80-8154-032-5