Management vo vzdelávaní (online)

Cieľom tohto modulu je vysvetlenie základných činiteľov, ktoré ovplyvňujú prosperitu každej vzdelávacej inštitúcie, školy a školského zariadenia. Modul sa tiež venuje rozvoju manažérskych zručností.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotácia


Modul poukazuje na pojmy a postupy manažmentu v kontexte rozhodovania manažmentu vzdelávania. Zahŕňa aspekty predmetových oblastí manažmentu. Pozornosť je venovaná predovšetkým identifikácii a rozvoju manažérskych zručností s prihliadnutím na individuálne osobnostné rozdiely, riadenie škôl a školských zariadení na všetkých ich úrovniach.

Sylabus


1. Management

 • ako špecifická aktivita, činnosť
 • ako skupina riadiacich pracovníkov
 • ako vedná disciplína

2. Manažérske funkcie

 • plánovanie
 • organizovanie
 • prikazovanie
 • kontrola
 • koordinácia

3. Kontrolné procesy

 • manažérske role
 • delegovanie
 • proces delegovania

Literatúra


Povinná literatúra:

 • TROJANOVÁ, I., Ředitel a střední management ZŠ a SŠ, Portál, Praha, 2014. ISBN 978-80-262-0591-32.
 • COLLINS, J., Jak z dobré firmy udělat skvělou, GRADA Publishing, Praha2008, ISBN 978-80-247-2545-1 (dotisk 2023)

Doporučená literatúra:

 • AMSTRONG, M., STEPHENS, T.: Management a leadership , Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4
 • BĚLOHLÁVEK, F. a kol.: Management. Rubico, Praha, 2001. ISBN: 80-85839-45-8
 • BLAŽEK, L. Management – Organizování, rozhodování, ovlivňování, Grada Publishing, Praha, 2014. ISBN: 978-80-247-4429-24.
 • SOUKUP, J.: Motivační rozhovory v praxi. Druhé vydání. Portál, Praha 2020. ISBN 978-80-262-1705-3
 • URBAN,J.: Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN: 978-80-247-2465-2
 • URBAN,J.: 10 nejdražších manažerských chyb. Grada Publishing, Praha, 2010. ISBN: 978-80-247-3176-6
 • VOSOBA, P.: Dokonalá manažerská selhání. Grada Publishing, Praha, 2008. ISBN 978-80-247-2461-4