Management kvality (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s úlohou, náplňou a tvorbou managementu kvality s väzbou na základné nástroje managementu kvality a požiadavky v systémových normách.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Jiří Jandečka

Anotácia


Bezchybné ovládnutie procesov všetkých oblastí je prvoradým predpokladom úspešnosti podniku v nemilosrdnej konkurencii. Cena výrobkov a spokojnosť zákazníkov je základným hnacím motorom pri zvyšovaní kvality, ale aj zvyšujúci sa počet konkurenčných výrobcov. Títo výrobcovia v mnohých oblastiach ľudskej činnosti zvyšujú závratným tempom kvalitu, presnosť a spoľahlivosť produkcie, preto naše firmy nesmia túto skutočnosť podceniť a neustále pracovať na zvyšovaní úrovne kvality naprieč všetkými výrobnými procesmi.

Sylabus


1. Kvalita

 • vymedzenie pojmu
 • história
 • súčasnosť

2. Management akosti

 • princípy podľa ISO 9001
 • efektívne fungovanie procesov

3. Systém managementu kvality

 • základné pojmy
 • znaky kvality
 • nástroje riadenia kvality

Literatúra


 • VEBER, J. a kol. – Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce, Management Press, Praha, ISBN 80-7261-146-1
 • BLECHARZ, P. – Základy moderního řízení kvality, Ekopress, Praha, ISBN 978-80-86929-75-0
 • NENADÁL a kol. – Základy managementu kvality – Vysoká škola Báňská, Ostrava, ISBN 80-248-0969-9
 • PLURA, J. – Plánování a neustálé zlepšování jakosti, Computer Press, Praha, ISBN 80-7226-543-1
 • BRIŠ, P. – Management kvality, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ISBN 80-7318-312-9
 • SVOZILOVÁ, A. – Zlepšování podnikových procesů, Grada, Praha, ISBN 978-80-247-3938-0
 • KOŠTURIAK J. a kol. – KAIZEN – osvědčená praxe českých a slovenských podniků, Computer Press, Praha, ISBN 978-80-251-2349-2
 • KEŘKOVSKÝ, M. Moderní přístupy k řízení výroby, C. H. Beck, Praha
 • ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality – Požadavky Management kvality, ČNI, Praha
 • ČSN EN ISO 9000:2009 Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník, ČNI, Praha
 • ČSN EN ISO 9004:2009 Systémy managementu kvality – Směrnice pro zlepšování výkonnosti, ČNI, Praha
 • ČSN EN ISO 9001:2016 Systémy managementu kvality – Požadavky Management kvality, ČNI, Praha