Management cestovných kancelárií a agentúr (Praha)

Základným cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov s nástrojmi a postupmi využívanými v organizácii cestovného ruchu. Popri predstavení samotných nástrojov bude pozornosť venovaná aktuálnym trendom vo vývoji týchto nástrojov ako z pohľadu leteckých spoločností, hotelových reťazcov, tak aj cestovných kancelárií a ich koncových zákazníkov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Kateřina Chaloupková

Anotácia


Modul sa zameriava na prepojenie marketingu a manažmentu. Modul sa venuje vysvetleniu základných pojmov a fungovaniu systému marketingového manažmentu na úrovni destinácie. Destinácia a politika turizmu v destinácii podstatným spôsobom ovplyvňujú fungovanie a manažment firiem v turizme aj firiem s turizmom spojených. Moderným trendom je v súčasnosti procesný manažment, ktorý je možné uplatniť vo firme zameranej na poskytovanie ubytovacích, stravovacích, kúpeľných či sprostredkovateľských služieb, ale aj v destinácii turizmu. Akékoľvek snaženie destinácie aj firmy má za cieľ realizáciu ekonomických, ale aj mimoekonomických efektov.

Sylabus


1. Systém marketingového manažmentu

 • základné pojmy
 • systém marketingového manažmentu

2. Ekonomické efekty turizmu

 • ekonomické efekty, priame, nepriame a indukované efekty turizmu
 • ekonomicko-peňažné hodnotenie vplyvu turizmu
 • globálne vplyvy turizmu na národné hospodárstvo

3. Marketingový manažment v súkromnom sektore

 • manažment podľa Druckera
 • procesný manažment
 • manažment kvality

4. Marketingový manažment destinácie – prepojenie verejného a súkromného sektora

 • špecifiká marketingového manažmentu destinácie

5. Súčasné trendy ovplyvňujúce manažment turizmu

 • trendy ovplyvňujúce marketingový manažment firiem a destinácií

Literatúra


 • PALATKOVÁ, M.: Marketingový management destinací. Praha, Grada Publishing, 208 stran. ISBN 978-80-247-3749-2
 • PALATKOVÁ, M. – ZICHOVÁ, J.: Ekonomika turismu – Turismus České republiky. Praha, Grada Publishing, 264 stran. ISBN 978-80-247-3643-3
 • DĚDINA, J.: Management, organizování a ekonomika lázeňství – vybrané kapitoly. Praha, Pragoline, VŠCRHL.
 • KŘÍŽEK, F. – NEUFUS, J.: Moderní hotelový management. Grada, Praha. ISBN 978-80-247-3868-0
 • MLEJNKOVÁ, L.: Služby společného stravování. Praha, Oeconomia, ISBN 978-80-245-1592-2
 • SMETANA, F. – KRÁTKÁ, E.: Podnikáme v hotelnictví a gastronomii. Fortuna, Praha, ISBN 978-80-7373-054-3
 • ZIMÁKOVÁ, B.: Food & Beverage management. VŠH, Praha
 • ITB World Travel Trends Report 2013/2014.
 • Návrh věcného záměru zákona o podpoře a řízení cestovního ruchu. MMR
 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 – 2020.
 • Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění p. p.
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění p. p.
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění p. p.
 • Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
 • Zákon č. 445/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění p. p.
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění p. p.
 • Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb.