Management a riadenie organizácie (online)

Cieľom modulu je nadviazať na teoretické a praktické znalosti študentov so zameraním na súčasné manažérske myslenie a konanie v kontexte relevantných manažérskych funkcií. Študenti si osvoja princípy a vybrané nástroje a techniky základných manažérskych činností v súlade so súčasnými poznatkami pri zabezpečovaní manažérskych procesov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA

Anotácia


Tento modul je vstupným modulom do štúdia, má propedeutický charakter a poskytuje základné znalosti teoretických a praktických základov manažérskych činností vo väzbe na ďalšie moduly týkajúce sa špecializovaných manažérskych činností a zručností. V rámci modulu študent aktualizuje a konfrontuje znalosti z oblasti teórie a praxe manažmentu a riadenie organizácie s vykonávanou manažérskou pozíciou s cieľom zvýšiť zručnosť úspešnej aplikácie overených prístupov, názorov, skúseností a metód managementu v praxi.

Sylabus


1. Management organizácie

 • definícia
 • piliere

2. Základné manažérske funkcie

 • plánovanie
 • organizovanie
 • výber a rozmiestenie spolupracovníkov
 • vedenie, komunikácia, kontrola

3. Ciele

 • využitie cieľov
 • metódy riadenia podľa cieľov

Literatúra


 • BĚLOHLÁVEK, F., KOŠŤAT, P., ŠULEŘ, O. Management. Olomouc : Rubico. 641 s.ISBN 80-85839-45-8.
 • DONELLY, J.H.,GIBSON, J. L.,IVANCEVICH,J. M. Management Praha: Grada Publishing. ISBN 80-7169-422-3.
 • DRUCKER, P. F. To nejdůležitější z Druckera v jednom svazku. Praha: Management Press. ISBN 978-7261-066-2.
 • DRUCKER, P. F. Efektivní vedoucí. Praha: Management Press, ISBN 978-80-7261-189-8.
 • KEŘKOVSKÝ, M., VYKYPĚL, O. Strategický management. Teorie pro praxi. Praha: C. H. Beck, 206 s. ISBN 80-7179-453-8.
 • KOONTZ, H.,WEIHRICH, H. Management. Praha : Victoria Publishing. 659 s.ISBN 80-85605-45-7.
 • ROBBINS, S., P.;COULTER,M. Management. Praha: Grada Publishing. 600 s. ISBN 80-247-0495-1.
 • VEBER, J. a kol. Management. Praha: Management Press. 736 s. ISBN 978-80-7261-200-0.
 • VODÁČEK, L., VODÁČKOVÁ O. Moderní management v teorii a praxi. Praha: Management Press. ISBN 80-7261-143-7.