Logistika zásobovania, skladovania a distribúcie (Praha)

Cieľom modulu je orientovať sa v problematike skladovania, expedičných a distribučných činnostiach. Študent sa v tomto module naučí, ako vhodne lokalizovať sklad, aké použiť distribučné kanály či pre aké skladové materiály použiť vhodné skladové priestory. Povieme si vhodný postup pri návrhu skladu, čo je dôležité pre distribučné kanály a aké sú prvky logistických systémov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Svatopluk Strachota


Anotácia


Skladovanie je jednou z najdôležitejších častí logistických systémov. Vhodne lokalizovaný sklad so správne prevádzkovaným technickým vybavením je dôležitou časťou distribučného kanálu. Správne nastavený distribučný kanál má za účel dosiahnuť dobrú dostupnosť tovaru alebo služby pre zákazníka pri vzniku optimálnych nákladov. Ide o koncovú časť celkového logistického reťazca, ktorá môže podstatnou mierou ovplyvniť potrebnú úroveň zákazníckeho servisu.

Sylabus


1. funkcia skladov

 • príjem zásob
 • zhromaždenie zásob

2. sklady a skladovanie

 • voľné skladovanie
 • presun, uskladnenie produktov
 • meranie parametrov skladových procesov

3. postup pri návrhu skladu

 • stanovenie cieľa
 • analýza
 • zhromaždenie informácií
 • realizácia projektu

Literatúra


 • Sixta Josef, Mačát Václav, Logistika teorie a praxe, Computer Press, Brno,
 • Ceniga, P. a kol. Logistika v manažmente podniku. EDIS. ISBN 978-80-5540-530-8
 • Časopis „Logistika“ vydavatel „Economia“ – aktuální ročníky
 • Douhlas Lambert a kol. Logistika, Computer Press, Brno,
 • Oudová, A. Logistika. Computer Media. ISBN 978-80-7402-238-8
 • Sixta Josef, Žižka Miroslav, Logistika používané metody, Computer Press, Brno,