Logistika výroby (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť sa s typológiou druhov výrob, základmi činností plánovania a riadenia výroby vyplývajúce z konceptov MRP, teórie úzkych miest, ťažných materiálových tokov, použitím IS v oblasti plánovania výroby vrátane konceptu APS/SCM.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Svatopluk Strachota


Anotácia


Základná orientácia v logistickej typológii výroby umožňuje lepšie chápať špecifiká rôznych výrobných procesov a dáva predpoklad k správnemu výberu vhodnej metodiky riadiacich činností. Všeobecne je potrebné chápať stratégiu logistických činností vo výrobe ako pokračovanie implementácie firemnej stratégie do vykonávacích činností. Z tejto požiadavky tiež vyplýva vhodné organizačné začlenenie plánovania v organizačnej štruktúre firmy.

Sylabus


1. Výroba

 • průběžná doba výroby
 • rozpracovaná výroba

2. Plánování a řízení výroby

 • teorie omezení
 • štíhlá výroba

3. Metody

 • metoda 5S
 • metoda POKA-YOKE
 • metoda SMED
 • Takt Time
 • One Piece Flow

Literatúra


 • JUROVÁ, M. Výrobní a logistické procesy v podnikání, Grada
 • KOŠTURIAK, J., ŠTÍHLÝ FROLÍK, F. Inovativní podnik, Alfa Publishing, Praha
 • LIKER, J. K. Jak to dělá Toyota, Management Press, Praha
 • DOUHLAS, L. a ko Logistika, Computer Press, Brno