Logistika nákupu a riadenia zásob (online)

Cieľom modulu je zoznámiť sa so strategickými a operatívnymi činnosťami firemného nákupu a metódami riadenia stavu zásob, analýzou portfólia nákupných položiek a spôsobmi hodnotenia dodávateľov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. David Pinka


Anotácia


Znalosť úspešných činností firemného nákupu dáva predpoklad ekonomicky výhodného zaistenia vstupov do podnikových procesov. Orientácia v strategických a operatívnych činnostiach umožňuje optimálne riadiť nákupné procesy firmy, rovnako ako znalosť metód analýzy položiek umožňuje správne zatriedenie položky do zodpovedajúcej skupiny z hľadiska jej dôležitosti, frekvencie potreby a dodávateľských špecifík. Dobrá znalosť metód riadenia stavu zásob zas umožňuje znižovať kapitálovú viazanosť prostriedkov.

Sylabus


1. Úvod do logistiky nákupu

 • podnikový nákup
 • vplyv umiestnenia bodu rozpojenia

2. Činnosť nákupu

 • strategická
 • operatívna

3. Priebeh nákupu

 • analýza nákupných položiek
 • strategické aspekty riadenia stavu zásob
 • dopyt a aspekty prognózy

4. Dodanie a skladovanie

 • integrácia dodávateľských reťazcov
 • dodacia lehota a jej vplyvy
 • aspekty skladovania

Literatúra


 • JUROVÁ, M. Výrobní a logistické procesy v podnikání, GRADA
 • LUKOSZOVÁ, X. Nákup a jeho řízení, Computer Press, Brno
 • TOMEK, G., VÁVROVÁ V. Řízení výroby a nákupu, Grada Publishing, Praha