Logistické technológie (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s logistickými technológiami a ich možnou aplikáciou ako kľúčovou oblasťou na splnenie podnikových a logistických cieľov; získať prehľad o disponibilných technológiách.

Garant a lektor študijného modulu

Ing. Michal Mervart, Ph.D.


Anotácia


Ide o postupy, metódy, ktoré slúžia na neustále zlepšovanie logistických reťazcov, ich uplatňovanie vedie k zvyšovaniu konkurenčnej výhody, znižovaniu nákladov a úsporám času. Technológií využívaných v logistike je veľké množstvo, pre prehľadnosť sa tak delia do niekoľkých skupín podľa spoločných charakteristík. Pod technológiou tu nechápeme samotnú technológiu výroby a všetky výrobné technológie, tie nie sú predmetom logistiky.

Sylabus


1. Klasické technologie

  • kombinovaná doprava
  • hub and spokes
  • tvorba manipulačních skupin
  • koncentrace a centralizace skladové sítě

2. Telematické technologie

  • navigační a komunikační systémy
  • technologie pro řízení vozového parku
  • automatická identifikace

3. Virtuální technologie

4. Komplexní technologie

Literatúra


  • PERNICA, P. Logistika (Supply Chain Management) pro 21. století. Praha: RADIX. ISBN 80-8603-159-4
  • LAMBERT, D. M. – ELLRAM, L. M. – STOCK, J. R. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-221-1
  • SIXTA, J. – MAČÁT, V.Logistika: teorie a praxe. Brno: CP Books. ISBN 80-251-0573-3.