Life design (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť účastníkov so základnými faktormi ovplyvňujúcimi kvalitu života a podstatu vnímanie sveta. Zároveň je poukázané na vplyvy, ktoré zapríčiňujú šťastný život jedinca. Študenti si osvoja základné teórie vnímanie sveta, emocionálny faktory vrátane psychologických teórií a zistí viac o prístupoch k naplneniu vlastného potenciálu a prežitie zmysluplného života. V súlade so súčasnými vedeckými poznatkami sa ďalej oboznámi s pravidlami a tipy pre úspešný a spokojný život.

Lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová

Anotace


Základným predpokladom fungovania každého jedinca je kvalitný život a pozitívne vnímanie okolitého sveta. Každý jedinec by sa mal zaoberať faktormi, ktoré mu zapríčiňujú prežitie šťastného života. To ako jedinec pozerá na svet, formuje jeho subjektívny pocit šťastia a chápanie komponentov šťastného života. Existujú rôzne spôsoby ako zlepšiť kvalitu života. Veľmi dôležité pre správne vnímanie sveta je aj zameranie sa na rokovania, voľby jedinca a sociálne identifikáciu ako proces vytvárania vzťahov.

Sylabus


1. Kvalita života

 • systém sociálnych indikátorov podľa Európskej komisie OSN
 • domény a indikátory HRQOL podľa WHO
 • spokojnosť so životom a prežívaná subjektívne pohoda
 • piliere šťastie – kompetencie a nalomenost

2. Vnímanie sveta

 • David F. Pears a jeho teórie
 • spôsoby chápanie sveta

3. atribúcia a racionalizácia – pomocníci pri vnímaní sveta

 • atribuční teórie
 • atribuční chyba

4. Kognitívne heuristiky, emocionálny faktory a sebapoňatia

 • kognitívne skratky (heuristiky)
 • sebepercepce a sociálne porovnanie
 • sociálne identifikácia, interakcie a percepcia

5. Šťastný život

 • Eudaimonizmus a Maslowova pyramída potrieb
 • hedonizmus
 • subjektívne blaho a šťastie
 • hormóny šťastia – serotonín, dopamín a endorfín
 • pravidlá pre úspešný a šťastný život
 • praktické tipy

Literatúra


 • JOYCEOVÁ, L., J., Psychologie úspěchu. CPRESS. ISBN 978-80-251-2981-4
 • FRIEDEL, J., Jak úspěšně zvládnout tlak a stres v práci. GRADA Publishing a. s. ISBN 80-247-1517-1