Leadership (online)

Cieľom tohto modulu je si uvedomiť zásady leadershipu, ktoré sú potrebné pre dobré pochopenie tejto tematiky. Študent je oboznámený predovšetkým so širokou škálou štýlov vedenia, zistí, ktoré vlastnosti by mal správny líder vlastniť a detailne sa zameria na druhy vedenie ľudí v rôznych generáciách, od povojnovej generácie ku generácii alfa. Ďalším cieľom kurzu je zoznámenie so zásadami kompetencií manažérov podľa Americkej manažérskej asociácie a zameranie sa na moderné vodcovstvo a jeho prínos pre firmu i jedinca.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotácie


V dnešnom svete biznisu máme zaujímavé množstvo ľudí vo vedúcich roliach. Je však otázka, ako sa im darí úspešné viesť tímy ľudí. V poslednej dobe v praxi vidím, že máme veľké množstvo direktívny šéfov, ktorí leadership pod kožou nemajú a ani ho nechcú mať. Som ale optimistka a verím, že sa situácia čoskoro zmení. Vyše dvadsať rokov sa snažím spoločne s manažérmi na najvyššej úrovni nájsť tú relevantnú odpoveď na otázku, kto je vlastne správny leader /ďalej líder/. Musím priznať, že tento dlhodobý výskum mi prináša v celom priebehu tých rokov neustále zaujímavé zistenia. Na otázku, či vidia respondenti rozdiel medzi lídrom a manažérom, niekedy dostávam najrôznejšie odpovede – od profesionálnych až po tie prekvapivo naivné. Často sa u nás zamieňa názov pozície a obsah slova líder. Ako to teda s tým leadershipom vôbec v skutočnosti je? Leadership je predovšetkým o postojoch.

Sylabus


1. Úvod do leadershipu

 • pôvod slova leader
 • rozdiel medzi lídrom a manažérom
 • rovnica kvocient úspešného lídra
 • nazeranie na vodcovstvo a vodcu

2. Praktické štýly vedenia

 • teória veľkých osobností (Great-Man Theories)
 • teórie osobnostných rysov (Trait Theories)
 • Kontingenčnej teórie (Contingency Theories)
 • Situačný teórie (Situational Theories)
 • Behaviorálna teórie (Behavioral Theories)
 • teória rolí (LDR-role Theories)
 • Participatívna teórie (Participative Theories)
 • Transakčné teórie (Transactional Theories)
 • Transformačný teórie (Transformational Theories, Relationship Theories)

3. Očakávané vlastnosti od dobrého lídra

 • vízia
 • integrita
 • oddanosť
 • šľachetnosť a veľkorysosť
 • pokora a skromnosť
 • otvorenosť
 • tvorivosť a kreativita
 • spravodlivosť
 • asertivita, priebojnosť
 • zmysel pre humor

4. Model kompetencií manažérov podľa Americkej manažérskej asociácie

 • manažérske kompetencie
 • ovplyvňovanie / usmerňovanie spolupracovníkov
 • riadenie ľudských zdrojov
 • vodcovstva
 • predpoklady vodcovstva pre tvorbu silného tímu

5. Predpoklady vodcovstva a trénovaní tímu

 • predpoklady vodcovstva pre tvorbu silného tímu
 • trénovanie tímu lídrom

6. Trendy vo vedení ľudí v rôznych generáciách

 • povojnová generácia
 • generácie X (Husákovi deti)
 • generácie Y
 • generácie Z (generácie M, generácia I, generácie N, generácia 11. septembra)
 • generácie alfa

7. Leadership, líder jeho poslanie

 • poslanie lídra
 • dnešné leadership a realita

Literatura


 • COVEY, S. M. R. – Důvěra: jediná věc, která dokáže změnit vše, Management Press, Praha. ISBN: 978-80-7261-176-8
 • OWEN, J., Jak se stát úspěšným lídrem – leadership v praxi, Grada Publishing, a.s. Praha. ISBN 80-247-1726-3
 • ADAIR, J., Leadership – Učte se od velkých vůdců –, Computer Press – jedna z nejlepších publikací v této oblasti, ISBN 9788025112564.
 • LUKAS, J., SMOLÍK, J., Psychologie vůdcovství, CPRESS. ISBN 9788025121399
 • MAXWELL, J. C., Jak v lidech vypěstovat vůdčí schopnosti?. ISBN 80-7205-870-3
 • OWEN, J., Tři pilíře úspěšného manažera, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-2400-3
 • PLAMÍNEK, J., Tajemství motivace – Jak zařídit, aby pro vás lidé rádi pracovali, Grada, Praha. ISBN 978-80-247-1991-7