Kvalita starostlivosti v zdravotníctve (online)

Vysvetliť základné pojmy a postupy v oblasti zavádzania systémov kvality a bezpečia do zdravotníckych zariadení v Českej a Slovenskej republike. Popísať procesy, ktoré smerujú k získaniu národných či medzinárodných štandardov kvality.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Anotácia


Poslaním zdravotníckych inštitúcií je poskytovať kvalitnú, účinnú, hospodárnu a vysoko odbornú starostlivosť o pacientov. Za týmto účelom je nutné vytvárať prostredie, v ktorom je možné takéto ciele uskutočňovať. Zvolený postup, ktorý smeruje k získaniu akreditácie či certifikácie, vyžaduje hlboké a esenciálne zásahy do štruktúry, prevádzky, financovanie aj riadenie organizácie. Dosiahnuť národné a medzinárodné štandardy kvality je do budúcna procesom nevyhnutným a neodvratným. Či sa to českým nemocničným zariadeniam podarí, záleží výhradne na prístupe a schopnosti adaptovať seba i okolia na rozsiahle zmeny.

Sylabus


1. Kvalita v poňatí zdravotníckeho systému

 • kvalita v zdravotníckom systéme

2. Kvalita v zdravotníckych zariadeniach

 • požiadavky na kvalitu, kvalita zdravotnických zariadení a ciele zdravotnej starostlivosti
 • história kvality
 • akreditácie a certifikácie

3. Hodnotenie kvality v zdravotníckych zariadeniach

 • systém hodnotenia kvality zdravotnej straostlivosti

4. Audit

 • audit a jeho delenie
 • kritériá a plán auditu
 • účastníci auditu a zhromažďovanie informácií
 • priebeh auditu

5. Indikátory kvality

 • indikátory kvality, pomerové a sentinelové indikátory
 • indície

6. Neustále zlepšovanie

 • PDCA cyklus

7. Záver

 • systémy riadenia kvality

Literatúra


 • GLADKIJ, I. a kol. Management ve zdravotnictví. Brno: Computer Press. ISBN 80-7226-996-8
 • Joint Commission International: Mezinárodní akreditační standardy pro nemocnice – Komentovaný oficiální překlad. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0629-6
 • Spojená akreditační komise ČR: Národní akreditační standardy pro nemocnice. Praha
 • Český normalizační institut: ČSN EN ISO 9001:2016
 • Český normalizační institut: ČSN EN ISO 15 189:2013
 • Směrnice pro proces zlepšování služeb zdravotnických organizací. Praha: Český normalizační institut
 • Český normalizační institut: ISO/IWA 1:2001 Systém managementu kvality.
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování
 • Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče
 • BERWICK, D. M. A User’s Manual for the IOM’s ‘Quality Chasm’ Report. Health Affairs. May/June: 80–90
 • Cesta k bezpečnějšímu zdravotnictví. Praha: Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • MADAR, J., a kol. Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0585-0
 • Ministerstvo zdravotnictví ČR: Věstník MZČR 16/2015 – Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
 • Světová zdravotnická organizace: Směrnice pro vývoj strategií kvality a bezpečnosti v kontextu zdravotnického systému. Regionální úřadovna pro Evropu: Copenhagen, Dánsko
 • ŠKRLA, P., ŠKRLOVÁ, M.: Řízení rizik ve zdravotnických zařízeních. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2616-8