Krízový management v IS/IT (online)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s problematikou krízového managementu v oblasti IT/IS.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Predmet Krízový manažment vymedzuje a rozvíja základné pojmy krízového manažmentu a jeho zameranie na špecifiká oblasti IS/IT. Zameriava sa na väzby medzi nebezpečenstvom, rizikom a krízou. Dôraz je kladený predovšetkým na predchádzanie krízových stavov, na ich včasné identifikovanie a vytváranie systémov, ktoré umožnia organizáciu prípravy na potenciálne krízové situácie a včasnú a adekvátnu reakciu na ne s cieľom zabrániť vzniku negatívnych dôsledkov v informačných technológiách. Obsahuje postupy, ako krízové situácie riešiť, aké sú kladené požiadavky na manažérov v krízovom období, v čom sa krízové riadenie odlišuje od riadenia v mimokrízovom období a odlišnosti od riadenia a predchádzania krízám v iných oblastiach. V poslednom rade predstavuje aj hrozby vznikajúce rozvojom informačných technológií, ako napríklad sociálny inžiniering.

Literatúra


Povinná literatúra:

  • ZUZÁK, R., KÖNIGOVÁ, M. Krizové řízení podniku. Grada Publishing, Praha 2011. ISBN 978-80-247-6731-4
  • KARÁSEK, P. Léčení firem v krizi. Grada Publishing, Praha 2017. ISBN 978-80-271-9574-8

Doporučená literatúra:

  • ANTUŠÁK, E. Krizový management. Hrozby, krize, příležitosti, 1. vydání. Wolters Kluwer Česká republika, Praha 2009, ISBN 978-80-7357-488-
  • ANTUŠÁK, E. Krizová připravenost firmy. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013, 184 s. ISBN 978-80-7357-983-
  • ANTUŠÁK, E., VILÁŠEK, J.: Základy teorie krizového managementu. První vydání. Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2016, 134 stran ISBN 978-80-246-3443-2, ISBN 978- 80-246-3454-8 (pdf)
  • GREEN, K. – HANKE, O.: Řízení v krizových situacích. Management Press, Praha2004, ISBN 80-7261-104-6
  • KISLINGEROVÁ, E. (2010) Podnik v časech krize. Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: Zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. Grada Publishing, a.s., ISBN – 8024731363
  • SMEJKAL, V., RAIS, K. (2009) Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 3. rozšířené a aktualizované vydání. Grada Publishing, a.s. ISBN – 978-80-247-3051-6
  • SMEJKAL, V. – RAIS, K.: Řízení rizik. Grada Publishing a.s., Praha 2003, ISBN 80-247-0198-7
  • ZUZÁK, R., KONIGOVÁ, M. (2009) Krizové řízení podniku. 2., aktualizované a rozšířené vydání. Grada Publishing, a.s., 2009, ISBN 978-80-247-3156-8