Krízový management (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť študentov so základnými východiskami a štruktúrou krízového managementu (poňatie, funkcie, vývojové štádiá krízy, etapy procesu zvládanie krízových javov, krízové ​​plánovanie, orgány krízového riadenia, krízová pripravenosť podniku). Získať a osvojiť si poznatky z aplikácie teórie krízového managementu do praxe podnikohospodárskej sféry a verejnej správy.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Predmet Krízový manažment vymedzuje a rozvíja základné pojmy krízového manažmentu. Zameriava sa na väzby medzi nebezpečenstvom, rizikom a krízou. Dôraz je kladený predovšetkým na predchádzanie krízových stavov, na ich včasné identifikovanie a vytváranie systémov, ktoré umožnia organizáciu prípravy na potenciálne krízové situácie a včasnú a adekvátnu reakciu na ne s cieľom zabráneniu vzniku negatívnych dôsledkov. Obsahuje postupy, ako krízové situácie riešiť, aké sú kladené požiadavky na manažérov v krízovom období av čom sa krízové riadenie odlišuje od riadenia v mimokrízovom období.

Sylabus


1. Krízový management

 • podstata
 • predmet
 • ciele
 • legislatívno-právne prostredie

2. Riadenie rizík

 • systém
 • proces
 • orgány

Literatúra


 • ANTUŠÁK, E. Krizový management. Hrozby, krize, příležitosti. Wolters Kluwer Česká republika, Praha, ISBN 978-80-7357-488-8
 • DAIGNE, J: Ozdravná opatření v podniku, Paris ISBN 80-901918-8-6
 • FUCHS Pavel, NOVÁK, Jan a SASKA. Tomáš. Hodnocení rizik. TU Liberec
 • GREEN, K. – HANKE Řízení v krizových situacích. Management Press, Praha, ISBN 80-7261-104-6
 • KISLINGEROVÁ, E. Podnik v časech krize. Jak se nedostat do potíží a jak se dostat z potíží: Zkušenosti ze světové recese let 2007 až 2009. Grada Publishing, a.s., ISBN – 8024731363
 • SMEJKAL, V., RAIS, K. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing, a.s. ISBN – 978-80-247-3051-6
 • SMEJKAL, V. – RAIS, K.: Řízení rizik. Grada Publishing a.s., Praha, ISBN 80-247-0198-7
 • UMLAUFOVÁ, M., PFEIFER, L. Prevence a řízení podnikatelské krize v aktuálním českém hospodářském prostředí, Victoria publishing
 • ZAPLETALOVÁ, Š. Krizový management podniku pro 21. století. Praha: Ekopress. ISBN 978-80-86929-85-9.
 • ZUZÁK, R., KONIGOVÁ, M Krizové řízení podniku. Grada Publishing, a.s., ISBN 978-80-247-3156-8