Koučing (online)

Cieľom tohto modulu je predstaviť manažérske koučovanie ako významnú zložku efektívnej práce s ľuďmi, zameranú na rozvoj potenciálu a zvyšovanie výkonu pracovných tímov a jednotlivcov. Študenti sa tak v rámci modulu zoznámi s dôležitými koučovacím nástrojmi, technikami a postupmi. Dozvedia sa, ako spolupracovníkmi, klientmi, úspešne rozvíjať a motivovať prostredníctvom vlastnej praxe a skúsenosti. Ako poskytovať spätnú väzbu a pôsobiť v smere dosahovania profesijného i osobného rozvoja klientov.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Jitka Patríková

Anotácie


Žijeme v období rastúcich zmien. Mení sa technológia, ľudia, ich očakávania a hodnoty, mení sa fungovanie celej spoločnosti. Koučovanie nám pomáha nájsť cestu k lepšiemu využitiu ľudského potenciálu, k zvyšovaniu osobnej výkonnosti a vnútorné zainteresovanosti. Každý z nás má v sebe obrovské zdroje a možnosti, ktoré nie vždy plne využívame. Koučovacie spôsob vedenia ľudí vymedzuje nový priestor pre rozvoj výkonnosti jednotlivcov i celých tímov, vytvára podmienky pre efektívne riešenia a stáva sa tak súčasťou požadovanej výbavy manažéra.

Sylabus


1. Úvod do koučingu
 • korene koučingu a model GROW
 • vymedzenie pojmu koučing, kouč a koučovaný
 • východiská koučovanie
 • výsledkovo orientovaný prístup
2. Koučovacie proces, koučovacie nástroje a modely koučovanie
 • koučovacie nástroje (sústredné načúvanie, efektívne kladenie otázok, spätná väzba)
 • škálovanie
 • The Grow Model
 • The Achieve Coaching Model
 • model ORACLE
3. Poňatie koučingu
 • osobnosť kouča
 • špecializácie koučingu
 • sebakoučovania
4. Princípy koučingu v manažérskej praxi
 • koučing, nástroj rozvoja jednotlivcov a tímov
 • koučovacie štýl ako manažérska kompetencie
 • koučovacie firemná kultúra
 • koučing, efektívna metóda rozvoja a vedenie ľudí

Literatura


Povinná literatúra:

 • WHITMORE, John. Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti: metoda transpersonálního koučování. 3., dopl. a přeprac. vyd. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2014. ISBN 9788072612734.
 • ZATLOUKAL, Leoš a Pavel VÍTEK. Koučování zaměřené na řešení: 50 klíčů pro společné otevírání nových možností. Praha: Portál, 2016. ISBN 9788026210115.

Doporučená literatúra:

 • ATKINSON, Marilyn a Rae T. CHOIS. Koučink-věda i umění. Praha: Portál, 2009. ISBN 9788073675387.
 • DEMANN, Stefanie. Sebekoučink: 86 nejlepších nástrojů pro osobnostní rozvoj. Přeložila Kateřina PREŠLOVÁ. Praha: Portál, 2016. ISBN 9788026210863.
 • DEMBKOWSKI, S.: 7 kroků efektivního koučování. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 9788025118979.
 • GALLWEY, W. Timothy. Inner game pro manažery: tajemství vysoké pracovní výkonnosti. 2., dopl. vyd. Přeložil Aleš LISA. Praha: Management Press, 2010. ISBN 9788072612130.
 • JONES, Gillian a Ro GORELL. 50 nejlepších rad pro úspěšné kouče: kompletní poradenství k obohacování lidí. Hodkovičky [Praha]: Pragma, c2013. ISBN 9788073493578.
 • KINDL-BEILFUSS, C: Umění ptát se v koučování, poradenství a systemické terapii. Praha: Portál, 2012. ISBN 9788026200895