Konflikt management (online)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s problematikou Konflikt managementu a spoznať ju. Prepojiť tematiku komunikácia s emočnou inteligenciou a preniknúť do oblasti manažérskej práce s konfliktom.

Garant a lektor studijního modulu


Ing. Lenka Lamešová

Anotácie


Neustála potreba nových manažérskych nástrojov pre zvládanie konfliktov vnútri firiem aj v komunikácii so zákazníkmi stúpa. Je nutné zamyslieť sa nad úlohou ľudskej komunikácie a rolí konfliktu v nej. Všeobecne platné nástroje na riešenie konfliktných situácií jednoducho nefungujú preto, lebo každý konflikt má inú príčinu a odlišný dôsledok. Preto je dôležité uvedomiť si, čo všetko do komunikácie vstupuje a ako to ovplyvňuje konflikt – jeho tvorbu, priebeh i riešenie. V module tak vstúpi do Konflikt managementu tematika Filtra vnímanie, Bariér v komunikácii, Sebareflexia a Emočná inteligencia.

Sylabus


1. Vymedzenie základných pojmov

 • interpersonálne konflikt
 • obsahový konflikt
 • vzťahový konflikt
2. Komunikácia, základný faktor ovplyvňujúci komunikáciu
 • verbálne zložka
 • neverbálne zložka
3. Bariéry v komunikácii
 • vymedzenie pojmov
 • dominancie a vnímanie jednotlivých hemisfér
4. Spätné väzby v komunikačných situáciách
 • asertívny technika – předávní priamej spätnej väzby
 • filter vnímanie
5. Teória Emočná inteligencia
 • Emočná inteligencia v praxi konflikt managementu
 • inteligencie a jej koncepty
6. Koncepty Emočná inteligencia
 • daniel Goleman
 • sebauvedomenie
 • seba ovládanie
 • seba motivácia
 • empatia
7. Mezilidské vztahy
 • umenie medziľudských vzťahov / Leadership
 • riadenie konfliktných situácií

Literatura


 • BERNE, E. Jak si lidé hrají. Praha: Portál. Spektrum (Portál). ISBN 987-80-7367-992-7., s. 200
 • FULGHUM, R. Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Praha: Argo. ISBN 80-7203-538-X., s. 231
 • ČAKRT, M. Typologie osobnosti pro manažery: manažerské styly, rozhodování, komunikace, konflikty, týmová práce, time management a změny. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-201-7
 • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press. ISBN 80-85943-81-6., s. 181
 • GOLEMAN, D. Emoční inteligence. V Praze: Metafora. ISBN 978-80-7359-334-6., s. 315
 • MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada. Manažer. ISBN 978-80-247-2339-6., s. 319