Komunikácia a riešenie konfliktov (online)

Cieľom modulu je oboznámiť sa so základnými a efektívnymi komunikačnými systémami a metódami vyjednávania. Osobitná pozornosť je venovaná ich výhodám, aj obmedzeniam a ďalej potom autorsky originálnej vyjednávacej metóde PIN.

Garant a lektor studijního modulu


PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.

Anotace


Je známe príslovie o „nemožnosti nekomunikovať v kontakte s druhými“, menej známe, no rovnako pravdivé od Konráda Lorenza: „povedať neznamená ešte počuť, počuť neznamená ešte porozumieť, …“ V praxi sa môžeme stretávať s rôznymi vplyvmi a ťažkosťami, ako na strane vypovedajúceho, tak na strane poslucháča, ktoré pôsobia v komunikácii rušivo. Za mnohé pre ilustráciu spomenieme napr. vnášanie napätia a emócií do rozhovoru, prejavy agresivity, neustále chválenie a komplimenty, neochota niečo počuť, hľadanie „jednej objektívnej pravdy“, skákanie do reči a pod. Rôzne komunikačné systémy, o ktorých sa tu spomíname, ponúkajú odlišné prístupy pri vysporiadávaní sa s týmito rušivými vplyvmi a ťažkosťami.

Sylabus


1. Komunikácia

 • definícia komunikácie a základné funkcie komunikácie
 • bariéry v počúvaní a zlozvyky pri počúvaní

2. Konflikt

 • význam konfliktu
 • fáza konfliktu

3. Asertivita

 • definícia asertivity a jej význam
 • stupňa asertivity

4. Transakčná analýza

 • význam transakčnej analýzy a stavy svojho Ja

5. Neurollingvistické programovanie

 • podstata neurolingvistického programovania
 • pacing a leading, hlbinná štruktúra a preferenčný spôsob vnímania
 • výhody a nevýhody NPL

6. Vyjednávanie

 • definícia vyjednávania
 • stratégie vyjednávania a vyjednávací proces
 • konsenzus, pozičné vyjednávanie a win-win techniky
 • vyjednávacie štýly
 • nástroje používané pri vyjednávaní

7. Gambit

 • gambit, význam a pôvod

8. Kľúčové premenné vo vyjednávaní

 • informácie
 • čas
 • moc a typy moci podľa Cohena

9. Autorsky originálna vyjednávacia metóda PIN

 • význam vyjednávacej metódy
 • fáza procesu – parafrázovanie, informovanie a návrh riešenia problému

Literatúra


 • FISHER, R; URY, W; PATTON, B. Jak dosáhnout souhlasu: zásady úspěšného vyjednávání. Přeložil Aleš Lisa. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-299-4
 • KHELEROVÁ, V. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5
 • MALHOTRA, D. Vyjednejte nemožné: vyřešte zdánlivě neřešitelné problémy a konflikty bez peněz a použití síly. Překlad Alina Holušová. Praha: Dobrovský s.r.o. 246 stran. Knihy Omega. ISBN 978-80-7390-677-1
 • PLAMÍNEK, J. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-44858
 • BEDNÁŘ, V. Strategie vyjednávání. Praha: Grada. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3858-1
 • BERNE, E. Jak si lidé hrají, v nakl. Dialog, Litvínov: Dialog. ISBN 9788085194524
 • BUKOVSKÁ, L. Asertivní komunikace. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí. ISBN 80-86991-73-3
 • COHEN, H. Umění vyjednávat: jak dostat to, co chceš, Praha: Pragma. ISBN 80-7205-613-1
 • ČAKRT, M. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Praha: Management Press. ISBN 80-85943-81-6
 • EGGERT, M; FALZON, W. Řešení konfliktů. Praha: Portál. Management do kapsy. ISBN 80-7367-011-9
 • JAROŠOVÁ, E. Trénink sociálních a manažerských dovedností: metodický průvodce. Praha: Management Press. 267 s. ISBN 80-7261-1356
 • KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. Poradce pro praxi. ISBN 978-80-247-3566-5.