Komplexný program pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality interného auditu (Praha)

Cieľom modulu je oboznámiť poslucháčov s požiadavkami a so spôsobom zaistenia komplexného programu pre zabezpečenie a zvyšovanie kvality interného auditu, ktorý musí vedúci interného auditu vypracovať a pravidelne aktualizovať, jeho súčasťami, obsahom a spôsobom podávania správ vedeniu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Vladimír Bříza, MBA

Anotácia


Zabezpečenie a výsledná kvalita je veľmi dôležitá súčasť celého interného auditu a záleží na nej veľa vecí. Cieľom celého programu kvality je získať spätnú väzbu o funkčnosti a pridanej hodnote interného auditu procesom. Rovnako dôležité je aj zlepšovanie kvality, prehlbovanie profesionality alebo podporenie profesijného rozvoja.

Sylabus


1. program kvality IA

 • hodnotenie
 • ciele

2. členenie

 • priebežné interné hodnotenie kvality
 • periodické interné hodnotenie kvality
 • periodické externé hodnotenie kvality

Literatúra


 • Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu. Praha, ČIIA
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press a.s., Brno
 • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T.: Interní audit v praxi, Computer Press a.s., Brno
 • Turnbullova zpráva – „Vnitřní řízení a kontrola”, Praha, ČIIA
 • BOHÁČEK, A., KUČERA, L.: Kvalifikace a kvalita v interním auditu, Praha, ČIIA
 • LAWRENCE, B. S.: Internal Auditing, IIA 249 Maitland Avenue, Altamonte Springs, Florida. ISBN 88-80092.