Knowledge management (online)

Cieľom modulu je predstaviť knowledge management ako prístup, resp. spôsob riadenia organizácie na základe využitia znalostí ako zdroja jej produktivity. Modul je zameraný na osvojenie si základnej terminológie a kľúčových kategórií a sústreďuje sa predovšetkým na firemné vzdelávanie ako nástroj umožňujúci osvojovanie a aktualizáciu znalostí v prostredí organizácie.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotácia


Knowledge management chápeme ako prístup, resp. spôsob riadenia organizácie na základe využitia znalostí ako zdroja jej produktivity. Kľúčovú úlohu v knowledge manažmente hrá vzdelávanie a učenie sa v rámci organizácie, jeho riadenia a ovplyvňovania tak, aby bolo systematické, prichádzalo v pravý čas, v správnej forme, bolo podporované všetkými zainteresovanými stranami a osvojené znalosti boli využívané s cieľom zlepšovať výkon organizácie a dosahovať ich cieľov. Modul je teda zameraný na osvojenie si základnej terminológie a znalostí, ktoré umožnia pochopiť a využívať knowledge management vo firemnej praxi.

Sylabus


1. Knowledge management – ​​základné pojmy

 • dáta
 • informácie
 • znalosti
 • explicitné
 • tacitné

2. Učiaca sa organizácia a znalostná organizácia

 • osobné majstrovstvá
 • mentálne modely
 • spoločne zdieľaná vízia
 • tímové učenie založené na dialógu
 • systémové myslenie

3. Riadenie/management znalostí

4. Systematický prístup k vzdelávaniu v organizácii

 • Identifikácia vzdelávacích potrieb
 • Plánovanie a realizácia vzdelávania
 • Plánovanie a realizácia vzdelávania

5. Trendy vo firemnom vzdelávaní

 • E-learning
 • B-learning (blended learning)
 • Micro-learning
 • Peer learning (peer-to-peer learning)
 • Gamifikácia

Literatúra


 • PRŮCHA, J.: Andragogický výzkum. Grada. 2014. ISBN: 978-80-247-5232-7.
 • TURECKIOVÁ, M. a VETEŠKA, J.: Kompetence ve vzdělávání. Grada. 2008. ISBN: 978-80-247-1770-8.
 • BARTÁK, J. DEMJANENKO, M.: Sociální andragogika. Grada. 2021. ISBN: 978-80-247-3997-7.
 • VETEŠKA, J.: Přehled andragogiky. Portál. 2016. ISBN: 978-80-262-1026-9.
 • MUŽÍK, J.: Profesní vzdělávání dospělých. Codex. 2000. ISBN: 80-85963-93-0
 • LANGER, T.: Moderní lektor. Grada. 2016. ISBN: 978-80-271-0093-4.