Kataster nehnuteľností (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť študentov so základnými princípmi katastra nehnuteľností. Na základe absolvovania modelu by mal mať študent základné znalosti najmä v histórii katastra nehnuteľností, v predmete a obsahu samotného katastra, zápise práv a bytoch v katastri nehnuteľností a v neposlednom rade o geometrických plánoch a zememeračskej činnosti.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Eva Barešová


Anotácia


Hlavnou náplňou študijného modulu je katastrálny zákon as ním súvisiace predpisy. Zameriame sa na pochopenie základných princípov katastra nehnuteľností a naučíme sa, ako využívať informácie získané z katastra nehnuteľností v praxi. Otvoríme tiež problematiku spolupráce realitného makléra s geodetickými kanceláriami.

Sylabus


1. História katastra nehnuteľností a jej vplyv na súčasný stav

 • kataster nehnuteľností, jeho história a vplyv na stav súčasný

2. Predmet a obsah katastra nehnuteľností

 • základné pojmy
 • typy katastrálnych máp
 • listy vlastníctva

3. Zápis práv do katastra nehnuteľností

 • vklad, záznam a poznámka

4. Byty v katastri nehnuteľností

 • jednotky vymedzené podľa zákona o vlastníctve bytov a podľa Občianskeho zákonníka
 • označenie jednotiek v listinách

5. Zememeračské činnosti v katastri nehnuteľností a geometrické plány

 • zememeračské činnosti a použitie geometrických plánov

Literatúra


 • Zákon č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
 • Vyhláška č.357/2013 Sb. o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
 • Vyhláška č.358/2013 o poskytování údajů z katastru nemovitostí
 • Zákon č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů
 • Zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník – vybrané paragrafy cuzk.cz