Kataster nehnuteľností (online)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s problematikou katastra nehnuteľností ako verejného zoznamu a hlavnými zásadami vedenia pozemkovej evidencie. Poslucháči budú oboznámení s právnym rámcom a druhmi zápisov do chotára. Osobitný dôraz sa kladie na priebeh konania o povolení vkladu návrhu na vklad práva do katastra nehnuteľností, s povinnými náležitosťami listín predkladaných katastrálnemu úradu a rozsahom prieskumnej činnosti katastrálneho úradu. Modul je aktualizovaný s ohľadom na najnovšie praktické poznatky z katastrálnej praxe a judikatúry súdov.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Daniela Šustrová, LL.M.


Anotácia


Kataster nehnuteľností je jedným z verejných zoznamov, ktoré predvída občiansky zákonník. Z Občianskeho zákonníka možno vyvodiť, že do verejného zoznamu sú zapisované vecné práva k veciam. To je predpokladom, aby sa s týmito vecami podliehajúcimi evidovaniu vo verejnom zozname, dalo bezpečne nakladať a informácie o týchto právach boli všetkým dostupné. Hlavnými zásadami dnešného chotára sú zásada materiálnej publicity, zásada intabulačnej, zásada priority, zásada dispozičnej, zásada zákonnosti a zásada formálnej publicity.

Dôvodom viesť evidenciu vlastníctva nehnuteľností boli vždy daňové účely, a tak je to u nás už od 11. storočia, kedy bola zrejme vôbec po prvýkrát vyberaná daň z lánu. Katastrom je odpradávna mienený súpis daňových údajov vyplývajúcich z držby pôdy a kataster nehnuteľností v dnešnej modernej podobe v sebe dômyselne zahŕňa nielen evidenciu technickú (geodetickú), ale aj právnu, pretože každá nehnuteľnosť, ktorá je v katastri zapísaná, má svoj písomný popis v súbore popisných informácií a svoj obraz v súbore geodetických informácií, a to je všetko je doložené a zverejnené v zbierke listín.

Literatúra


  • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastr nemovitostí. 2. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, 388 s.
  • ŠUSTROVÁ, D., BOROVIČKA, P., HOLÝ, J. Katastrální zákon. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2018, 368 s.
  • ŠUSTROVÁ, D., HOLÝ, J., Raška, M. Katastrální vyhláška. Praktický komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2020, 432 s.
  • ELIÁŠ, K. a kol. Občanské právo pro každého. Pohledem (nejen) tvůrců nového občanského zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2013. 316 s.
  • BAREŠOVÁ, E., BLÁHOVÁ, I., DOUBEK, P., JANEČEK, B., NEDVÍDEK, L., ŠANDOVÁ, H. Katastrální zákon. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2015, 472 s.
  • PAVELEC, J. Zápisy práv do katastru nemovitostí. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2022, 744 s.
  • ADAMOVÁ, H.; BRIM, L. a kol. Pozemkové vlastnictví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 832
  • JANKŮ, P., ŠUSTROVÁ, D., VRCHA, P.: Nový katastrální zákon – poznámkové vydání s vybranou judikaturou. Praha: Linde, 2014, 336 s.