Investičné rozhodovanie a dlhodobé financovanie (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť s princípmi a metódami dlhodobého finančného riadenia, objasniť metódy používané pri hodnotení investičných variantov, objasniť metódy a kritériá strategického finančného riadenia vrátane strategického riadenia cash-flow a likvidity firmy a metódami používanými na ich analýzu a hodnotenie.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Anotácia


Strategické finančné riadenie je jednou z rozhodujúcich oblastí riadenia firmy, ktorá stanovuje základné smery, kritériá a spôsoby dosahovania dlhodobých cieľov firmy a jej rozvoja. Jeho základnou oblasťou je rozhodovanie o budúcich investíciách. Rozhodovanie o investíciách je v podstate hľadanie odpovede na otázky „koľko, do čoho, kedy, kde a ako“ a patrí k najdôležitejším manažérskym rozhodnutiam.

Sylabus


1. Metódy hodnotenia investícií

 • statické
 • dynamické

2. Ekonomicky pridaná hodnota (EVA)

 • vzorce
 • použitie

3. Analýza faktorov ovplyvňujúci výnosnosť investície

 • financovanie investičných projektov
 • kalkulácia cieľových nákladov

Literatúra


 • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha C. H. Beck, 780 s.
 • FOTR, Jiří et al. Úspěšná realizace strategie a strategického plánu. Praha: Grada Publishing. 318 stran.
 • KUBÍČKOVÁ D., JINDŘICHOVSKÁ I., Finanční analýza a hodnocení výkonnosti firem. Praha: C. H. Beck, 352 s.
 • FOTR, J., VACÍK, E, Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing,
 • VOCHOZKA M., Metody komplexního hodnocení podniku. Praha: Grada Publishing. 246 s.
 • DOLEŽAL, J., KRÁTKÝ, J., Projektový management v praxi: naučte se řídit projekty! Praha: Grada Publishing,
 • ŠULÁK, M., VACÍK, E. Strategické řízení v podnicích a projektech, Praha: EUPRESS
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha: C. H. Beck