Investičné a finančné rozhodovanie (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa s princípmi a metódami finančného riadenia, objasniť metódy používané pri hodnotení investičných variantov, objasniť metódy a kritériá strategického finančného riadenia vrátane metód používaných na ich analýzu a hodnotenie a ich väzbu na základné oblasti operatívneho finančného riadenia a metód používaných v tejto oblasti.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Dana Kubíčková, CSc

Anotácia


Finančné riadenie firmy je jednou z rozhodujúcich oblastí riadenia firmy, ktorými sa determinujú základné smery a spôsoby dosahovanie dlhodobých cieľov firmy a jej úspešnej činnosti a zvyšovanie jej hodnoty. Jeho základnou oblasťou je rozhodovanie o budúcich investíciách – rozhodovanie o investíciách je v podstate hľadanie odpovede na otázky „koľko, do čoho, kedy, kde a ako“ a patrí k najdôležitejším manažérskym rozhodnutiam.

Sylabus


1. Investičné projekty

 • delenie
 • hodnotenie investícií
 • doba návratnosti

2. Finančné rozhodovanie

 • metódy hodnotenia a výkonnosti
 • elementárne metódy
 • vyššie metódy

Literatúra


 • FOTR, J., VACÍK, E, Tvorba strategie a strategické plánování. Praha: Grada Publishing
 • KISLINGEROVÁ E., Manažerské finance, Praha C. H. Beck
 • KAPLAN R., S., NORTON D., P.: Balanced scorecard: strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press
 • SEDLÁČKOVÁ H., BUCHTA K.: Strategická analýza. Praha: C. H. Beck
 • ŠULÁK, M., VACÍK, E. Strategické řízení v podnicích a projektech, Praha: EUPRESS
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha: C. H. Beck
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha