Interný audit a zdokonaľovanie procesov v organizácii (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s pozíciou, úlohou, náplňou a cielmi interného auditu v organizácii a jeho vplyvom na vnútro-organizačné postupy a činnosti.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Daniel Häusler

Anotácia


Zavedenie funkcie interného auditu v organizácii znamená vytvorenie nezávislého útvaru, ktorý je nástrojom managementu s poskytovaním uistení a konzultačných služieb. Dôvodom pre zavedenie tejto pomerne mladej disciplíny je zložitosť vnútro-organizačných postupov, procesov a management už všetko nemohol účinne monitorovať. Výstupom činnosti interného auditu sú zistenia a odporúčania, ktoré majú viac preventívny než represívny charakter. Cieľom je zlepšiť fungovanie vnútorného riadiaceho a kontrolného systému, vrátane zdokonaľovania procesov v organizácii a systéme riadenia rizík.

Sylabus


1. Interný audit

 • vymedzenie pojmu interný audit
 • poslanie interného auditu
 • hlavné princípy profesijnej praxe interného auditu

2. Medzinárodné štandardy pre profesijnú prax interného auditu

 • vymedzenie štandardov a ich cieľov

3. Pozícia interného auditu

 • nezávislosť interného auditu
 • tri línie obrany
 • rola vedúceho interného auditu mimo oblasť interného auditu

4. Služby interného auditu

 • podstata služieb firemného auditu
 • druhy služieb
 • pridaná hodnota interného auditu

5. Proces interného auditu

 • plánovanie
 • program auditu
 • zahájenie
 • vykonávanie auditu, audit na mieste
 • záverečná správa
 • komunikácia výsledkov auditu
 • monitoring prijatých opatrení

6. Metódy a techniky interného auditu

 • základné metódy a techniky interného auditu

7. Vzťahy interného auditu k ďalším oblastiam

 • interný audit a vnútorne riadiaci a kontrolný systém
 • interný audit a riadenie rizík
 • interný audit a externý audit
 • interný audit a podvody
 • interný audit a riadenie kvality / akosti

Literatúra


 • Jak maximalizovat užitek z funkce interního auditu, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-51-7 (současně volně na webu www.interniaudit.cz)
 • KAFKA, T.: Průvodce pro interní audit a risk management, C. H. Beck, Praha, ISBN: 978-80-7400-121-5
 • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-48-7
 • BECKERT F. Metodická pomůcka k zabezpečení programu kvality interního auditu v malých útvarech ve veřejné správě, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-52-4
 • DUBIS, GREGORY S. Interní audit a podvod. Praha: Český institut interních auditorů. ISBN: 80-86689-45-X
 • Funkce interního auditu v bankách, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-50-0
 • MACLEOD A. Posuzování přiměřenosti řízení rizik s použitím normy ISO 31000, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-8086689-47-0
 • PRINCY J. Asistence pro malé útvary interního auditu při implementaci mezinárodních standardů pro profesní praxi interního auditu, Český institut interních auditorů, Praha, ISBN: 978-80-86689-49-4
 • SMEJKAL V., RAIS K.: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích, GRADA Publishing, Praha, ISBN: 978-80-247-3051-6