Insolvenčné riadenie

Cieľom tohto modulu je oboznámiť poslucháčov s právnou úpravou riešenia úpadku podľa zákona č. 182/2006 Zb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon) v znení neskorších predpisov. Základným pojmom insolvenčného práva je pojem úpadku, navrhovateľom insolvenčného konania môže byť dlžník alebo jeho veriteľ. Poslucháči získajú prehľad o priebehu insolvenčného konania, o postavení účastníkov konania, súdu a insolvenčného správcu a o spôsoboch riešenia úpadku (konkurzu, reorganizácii, oddlženiu). Ďalej budú s poslucháčmi riešené nariadenia EÚ, ktoré sa týkajú insolvencií. Podrobne budú vyložené odporovateľné a neúčinné úkony dlžníka.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Ing. Jaroslav Hostinský

Anotácia


Právna úprava riešenia majetkových pomerov dlžníka, ktorý je v úpadku, patrí k tradičným úpravám obsiahnutým v právnych poriadkoch štátov s trhovou ekonomikou. Zákon č. 182/2006 Zb. o úpadku a spôsoboch jeho riešenia (insolvenčný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej insolvenčný zákon alebo IZ) nadobudol účinnosť dňa 1. 1. 2008 a nahradil predchádzajúcu úpravu obsiahnutú v zákone č. 328/ 1993 Zb. o konkurze a vyrovnaní. Od doby prijatia insolvenčného zákona bolo prijatých niekoľko jeho novelizácií, ktoré svedčia o tom, že problematika riešenia úpadkovej situácie dlžníka sa stále vyvíja. Preto vymedzenie pojmu úpadok, priebehu insolvenčného konania, ako aj stanovenie spôsobov, akými možno úpadok riešiť, sú dôležité z hľadiska postavenia dlžníka a jeho veriteľov.

Sylabus


 • Právna úprava insolvenčného konania, vzťah insolvenčného zákona k iným právnym predpisom
 • Úpadok dlžníka – právny rozbor pojmu
 • Návrh na začatie konkurzného konania (jeho náležitosti, povinnosť podať konkurzný návrh)
 • Účinky spojené so začatím konkurzného konania, s vyhlásením úpadku as jednotlivými spôsobmi riešenia úpadku
 • Prihlášky pohľadávok v konkurznom konaní
 • Zodpovednosť za nadhodnotené pohľadávky
 • Popieranie pohľadávok v konkurznom konaní
 • Majetková podstata, jej obsah, zistenie, speňaženie
 • Uspokojovanie pohľadávok v konkurznom konaní
 • Postavenie súdu v konkurznom konaní
 • Postavenie insolvenčného správcu v insolvenčnom konaní
 • Veritelia v konkurznom konaní
 • Konkurz
 • Reorganizácia
 • Oddĺženie

Literatúra


 • Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • HÁSOVÁ J., MORAVEC T., Insolvenční řízení. Vydání první. Praha. C. H. Beck 2013, 280s (Právní praxe), ISBN 978-80-7400-459-9.
 • KOZÁK J., DADAM A., PACHL L., Insolvenční zákon a předpisy související, Komentář, Wolters Kluwer, 2016, 1668s, ISBN 9788075521354.
 • MARŠÍKOVÁ, J. Insolvenční řízení z pohledu dlužníka a věřitele, příručka zejména pro neprávníky. Praha: Linde, 2009, 400s, ISBN 978-80-7201-780-5.
 • RICHTER, T. Insolvenční právo. Praha: ASPI Wolters Kluwer. 2008, ISBN 978- 80-7357-329-4.
 • HÁSOVÁ, J. a kol. Insolvenční zákon Komentář. 2. vydání Praha: C.H. Beck. 2014. 1504s. ISBN 978-80-7400-555-8.