Inovácia a technológie (online)

Cieľom modulu je oboznámiť účastníkov so súčasným pohľadom vedy i praxe na inovácie, prečo sa inováciou zaoberať, kde získavať nápady, ako s nimi systematicky pracovať, vyhodnocovať a uvádzať do života. Budeme sa venovať metóde Design thinking, predložíme Vám celý rad praktických aplikácií, budeme zdôrazňovať zvyšovanie hodnoty pre zákazníka.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


V dnešnej rýchlej dobe je význam inovácií prakticky neoceniteľný. Inovácie sú všade okolo nás a zásadným spôsobom nám zasahujú do života. Inovácie sú hýbateľom zmien a umožnili človeku zásadne zmeniť jeho život. Inovácie v podnikovom prostredí predstavujú nástroj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti. Naštartovať inovačný proces je zložitá úloha, ktorá môže stáť podnik nielen množstvo vynaložených prostriedkov, ale tiež môže byť impulzom k zmene podnikovej kultúry a myslenie ľudí.

Sylabus


1. Inovácie

 • delenie inovácií
 • druhy inovácií

2. Design thinking

 • prístup
 • spôsob uvažovania
 • prvky

Literatúra


Povinná literatúra:

 • NOVÁK, A. Inovace je rozhodnutí. Grada Publishing, Praha 2017. ISBN 978-80-271-9491-9.
 • FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. Grada Publishing, Praha 2011. ISBN 978-80-247-7245-5.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Tvořivost a inovace v práci manažera. Grada Publishing, Praha 2011. ISBN 978-80-247-6711-6.

Doporučená literatúra:

 • KNAPP J.: Sprint – Jak vyřešit velké problémy a otestovat nové myšlenky v pouhých pěti dnech. ISBN 978-80-7555-023-1
 • DYTRT, Z.; STŘÍTEZKÁ, M. Efektivní inovace: odpovědnost v managementu. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2771-1
 • VLČEK R.: Management hodnotových inovací. Management Press 2008
 • KOŠTURIAK J., CHAL J.: Inovace – vaše konkurenční výhoda. C Press 2008
 • TIDD J., BESSANT J., PAVITT K: Řízení inovací. Computer Press 2007
 • DRUCKER, PETER F. Innovation and Enterpreneurship. Vyd. 1. Oxford: Elsevier Ltd., 1985, ISBN 978-0-7506-8508-5
 • DVOŘÁK, Jiří. Management inovací. Vyd. 1. Praha: Vysoká škola manaţerské informatiky a ekonomiky, 2006. ISBN 80-86847-18-7.
 • DYTRT, Zdeněk a Michaela Stříteská. Efektivní inovace. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2771-1.
 • KAVAN, Michal. Projektový management invoací. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2007. ISBN 978-80-01-03601-3.
 • MAŠÍN, Ivan. Inovační inženýrství: plánování a návrh inovovaného výrobku. Vyd. Technická univerzita v Liberci, 2012. ISBN 978-80-7372-852-6.
 • RYLKOVÁ, Ţaneta. Analýza a hodnocení faktorů vedoucích k efektu inovace. Vyd. 1. Karviná: Studia oeconomia, 2011. ISBN 978-80-7248-701-1
 • VALENTA, František. Inovace v manažerské praxi. Vyd. 1. Praha: Velryba, 2001. ISBN 80-85860-11-2.
 • VLČEK, Radim. Hodnota pro zákazníka. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2002. ISBN 80-7261-068-6.