Identifikácia, analýzy rizík a plánovanie interného auditu (Praha)

Cieľom modulu je najskôr vymedziť systém identifikácie rizík v profesii interného auditu vrátane medzinárodných a tuzemských regulačných požiadaviek. Cieľom modulu je navrhnúť a ukázať jeden z možných spôsobov analýzy identifikovaných rizík, ako nástroje pre plánovací proces interného auditu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Bohuslav Poduška CIA

Anotácia


Interní audítori na celom svete praktizujú svoju prácu rozdielne. Napriek niektorým názorom nie sú rovnorodé funkcie interného auditu žiaduce. Kvalitným napĺňaním činnosti interného auditu získavajú organizácie uistenia, že riziká, ktorým je vystavená, sú pod kontrolou. Manažment je o nich včas informovaný, chápe ich a rozhoduje o ich znížení prostredníctvom opatrení smerujúcich k náprave.

Sylabus


1. Plánovací proces činnosti IA

  • periodický plán
  • strategický plán

2. Etapy zostavovania plánu

  • príprava a zber dát
  • analýza rizík, spracovanie
  • prerokovanie, schválenie plánu

Literatúra


  • DVOŘÁČEK, J., KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press a. s. ISBN 80-251-0836-8.
  • IIA: Mezinárodní rámec profesionální praxe interního auditu. Altamonte Springs, Florida.
  • DVOŘÁČEK, J.: Interní audit a kontrola. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-410-4.
  • GALLOWAY, D.: Průvodce nového auditora. Altamonte Springs, Florida: IIA, ISBN 80-902433-1-2.
  • SALAMASICK, M.: Assurance and Consulting Services. Altamonte Springs, Florida: IIA