HR v oblasti event managementu (online)

Modul si kladie za cieľ uvedomiť si zásady riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú potrebné pre dobré pochopenie tejto tematiky v oblasti Event Managementu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Yvona Charouzdová, DBA

Anotácia


Cieľom modulu je predstaviť zásady riadenia ľudských zdrojov, ktoré sú potrebné pre dobré pochopenie tejto tematiky v oblasti Event Managementu. Aby jednotlivé eventové akcie prebiehali na patričnej úrovni k spokojnosti všetkých zúčastnených strán, je práca s ľudskými zdrojmi kľúčová. V rámci modulu budú študenti oboznámení s personálnou politikou a stratégiou náboru a výberu pracovníkov do oblasti eventov, predstavený bude útvar ľudských zdrojov a jeho organizácie vrátane poňatia úlohy personalistov. Nebude chýbať trocha histórie personálnej práce a predovšetkým zameranie na trendy HR v 21. storočí.

Sylabus


  • ľudské zdroje pre oblasť event manažmentu
  • trochu z histórie personálnej práce
  • poňatie role personalistov v organizácii
  • trendy HR v 21. storočí
  • personálna stratégia a personálna politika
  • útvar ľudských zdrojov a jeho organizácie
  • nábor a výber pracovníkov do oblasti eventov

Literatúra


  • čoskoro bude doplnená