HR Management (Praha)

Modul je úvodom do problematiky riadenia ľudských zdrojov v organizácii. Jeho cieľom je zoznámiť s významom a úlohy riadenia ľudí, s jeho východiskami, vývojom a súčasným poňatím, systémom integrovaných personálnych činností, zodpovednosťou za personálnu oblasť v organizácii a trendy v personálnom riadení.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Monika Kohoutková, MBA

Anotácia


Ľudia sú pre organizáciu kľúčovým zdrojom fungovania – rozhodujú o finančných a materiálnych zdrojoch, zaobchádzajú s informáciami. Pre organizáciu predstavujú ľudia značné investície, avšak ich schopnosti sú pre každú organizáciu zásadné. Riadenie ľudí v organizácii ovplyvňuje jej výkonnosť a prosperitu.

Sylabus


1. Riadenie ľudí v organizácii

 • úvod do riadenia ľudí
 • význam a úlohy riadenia ľudí v organizácii

2. Personálne riadenie

 • východiská a vývoj personálneho riadenia
 • systém personálnych činností
 • zodpovednosť za personálne riadenie v organizácii

3. Trendy v riadení ľudí

 • problematika sociálnej zodpovednosti organizácií
 • age management
 • diversity management
 • riadenie ľudského kapitálu
 • personálne controlling

Literatura


Povinná literatúra:

 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3269-5

Doporučená literatúra:

 • ARMSTRONG, M., STEPHENS, T. Management a leadership Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2177-4.
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-169-0.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-893-4.
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. A KOL. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2004. ISBN 80-7179-468-6.
 • FOOT, M., HOOK, C. Personalistika. Praha: Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-515-6.
 • KASPER, H., MAYRHOFER, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde, 2005. ISBN 80-86131-57-2.
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-168-3.
 • PLAMÍNEK, J., FIŠER, R. Řízení podle kompetencí. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-1074-9.
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum, 2003. ISBN 80-246-0448-5.
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3058-5.