Hospodárske právo EU

Cieľom modulu je poskytnúť študentom sprievodcu základnými pojmami a inštitútmi európskeho hospodárskeho práva, ktorý ich zorientuje v troch rovinách právnymi vzťahmi – medzi EÚ a štátmi (spoločné politiky), medzi štátmi a súkromnými osobami (implementácia politiky vnútorného trhu v právnych poriadkoch členských štátov – hospodárska súťaž) , ochrana spotrebiteľa atď.)

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Ing. Hana Skalická, Ph.D., BA

Anotácia


Právna úprava vzťahov medzi EÚ a štátmi (spoločné politiky), medzi štátmi a súkromnými osobami (implementácia politiky vnútorného trhu v právnych poriadkoch členských štátov – hospodárska súťaž, ochrana spotrebiteľa atď.) vychádza z niekoľkých oblastí prameňov – práva EÚ (v jeho podoblasti európskeho hospodárskeho práva) a vnútroštátneho (národného) práva jednotlivých štátov.

Sylabus


1. Právo EÚ a jeho pôsobenie na národný právny poriadok – pramene a prostriedky implementácie v členských štátoch.

2. Jednotný vnútorný trh – vznik a vývoj, právne základy. Základné slobody vnútorného trhu a ich obsah z hľadiska právneho postavenia podnikateľov a spotrebiteľov (voľný pohyb tovaru, jeho úprava v primárnom a sekundárnom práve, voľný pohyb osôb a sloboda usadiť sa, úprava v primárnom a sekundárnom práve, voľný pohyb cezhraničných služieb, úprava v primárnom a sekundárnom práve).

3. Hospodárska súťaž a jej právny rámec v podmienkach fungovania jednotného vnútorného trhu (pravidlá pre podniky – zákaz obmedzovania súťaže dohody medzi podnikmi, zákaz zneužívania dominantného postavenia podniku, kontrola koncentrácie, pravidlá pre štáty – regulácia verejných podpôr, štátne monopoly a verejné podniky).

4. Spotrebiteľ a jeho postavenie na jednotnom vnútornom trhu (verejnoprávne prostriedky ochrany spotrebiteľa – bezpečnosť výrobkov, zodpovednosť za vady výrobkov a nároky spotrebiteľa, ochrana hospodárskych záujmov spotrebiteľa a jej vplyv na úpravu v novom občianskom zákonníku (2012) – uzatváranie zmlúv na diaľku, uzatváranie zmlúv mimo prevádzky podnikateľa, regulácia reklamy, ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní spotrebiteľských úverov).

Literatúra


  • Evropské dokumenty. C. H. Beck, TZ, č. 185
  • JANKŮ, M., JANKŮ L.: Právo EU po Lisabonské smlouvě. 2. vydání. Ostrava: Key Publishing s.r.o., 2015. Právo (Key Publishing). ISBN 978-80-7418-245-7.
  • Nový občanský zákoník – ÚZ č. 900, Sagit, 2013
  • TÝČ, V.: Základy práva EU pro ekonomy. 6. Vydání, Prahga, Leges 2010, ISBN 978-80-8721-260-8
  • TICHÝ, L.: Evropské právo. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011. Právnické učebnice.ISBN 978-80-7400-333-2.