Hodnotenie, odmeňovanie, vzdelávanie, rozvoj a kariéra pracovníkov (Praha)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa so základnými metódami vzdelávania a rozvoja zamestnancov, možnosťami plánovania ich kariérneho rastu, ale aj s jednotlivými metódami hodnotenia pracovného výkonu a formami odmeňovania zamestnancov.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Radka Vaníčková, Ph.D., MBA

Anotácia


ednotlivé zložky modulu majú svoje nezastupiteľné miesto v oblasti riadenia ľudských zdrojov a patria medzi základné činnosti HR managementu. Cieľom je hodnotenie pracovného výkonu jednotlivých zamestnancov v určitom období a stanovenie konkrétnych cieľov pre obdobie nadchádzajúce, a to ako v oblasti konkrétneho zlepšenia pracovného výkonu, tak aj v oblasti rozšírenia alebo zvýšenie ich odborných znalostí a zručností.

Sylabus


1. Hodnotenie zamestnancov

 • metódy hodnotenia
 • hodnotiaci pohovor

2. Vzdelávanie zamestnancov

 • základné formy vzdelávania
 • metódy vzdelávacieho procesu
 • firemné vzdelávanie

3. Systém rozvoja kariéry zamestnancov

 • plánovanie kariéry
 • management kariéry

4. Vzdelávanie zamestnancov

 • základné požiadavky
 • typy odmeňovania

Literatúra


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Nejnovější trendy a postupy, Grada Publishing Praha
 • DVOŘÁKOVÁ, Z. a kol. Řízení lidských zdrojů, nakladatelství C. H .Beck, Praha,
 • HRONÍK, F. Jak efektivně hodnotit zaměstnance a zvyšovat jejich výkonnost, Grada Publishing, Praha
 • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělávání pracovníků, Grada Publishing, Praha
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky, Management Press, Praha