Hlavné princípy PR (online)

Modul poslucháča zoznámi so základnou terminológiou, predstaví kľúčové nástroje PR a zaradí odbor do širšieho kontextu vo vzťahu k marketingu a marketingovej komunikácii. Poslucháči tiež získajú znalosti z oblasti tvorby strategického prístupu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Mgr. Luďka Raimondová

Anotácia


V úvode modulu sú uvedené kľúčové definície odboru, ktoré poslucháčom pomôžu pri identifikácii kľúčových nástrojov. Modul sa dotkne aj historických súvislostí, ktoré majú vplyv na jeho dnešnú podobu. Neoddeliteľnou súčasťou je pohľad na etiku a etické kódexy. V ďalších častiach je predstavený komplexný strategický mód (PRE modul), od ktorého aplikácie sa odvíja predstavenie základných komunikačných nástrojov a metód, ktoré sú spracované ako z pohľadu praktického využitia, tak aj hodnotiacich metód. Neoddeliteľnou súčasťou modulu je aj postavenie odboru vedľa marketingu, marketingovej komunikácie a ukazuje tiež PR ako súčasť komplexného komunikačného konceptu PESO. V závere modulu sú tiež spomenuté vybrané kľúčové princípy, ktoré pomáhajú PR profesionálom pri nastavení strategických a taktických plánov.

Sylabus


  • základná formulácia termínov
  • public relations, nástroje a metódy
  • stratégia PR, komunikačný koncept

Literatúra


Povinná literatura

  • HEJLOVÁ, D.: 2015, Public relations, Grada Publisihing, ISBN 978-80-247-5022-4

Doporučená literatura

  • KOPECKÝ, L.: 2013, Public relations, Dějiny – teorie – praxe, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-4229-8
  • BYSTROV, V.; Růžička, M.: 2006, Firemní komunikace a řízení reputace, Masarykova univerzita, ISBN 80-210-4104-8
  • STEJSKALOVÁ, D., Horáková, I., Škapová, H.: 2015, Strategie firemní komunikace, Management Press, ISBN 9788072611782