Hlavné princípy PR a základy efektívnej komunikácie (online)

Tento modul si kladie za cieľ vysvetliť poslucháčom základné princípy fungovania PR v modernej integrovanej komunikácii firmy na konkurenčnom trhu a naučiť ich vnímať základné možnosti a formy PR smerom mimo firmy, či už k zákazníckej, či nezákaznickej verejnosti.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Luďka Raimondová

Anotácia


Jednou z najrozšírenejších definícií je tá, ktorá bola prijatá v roku 1978 Inštitútom Public Relations: PR činnosť je zámerné, plánované a dlhodobé úsilie vytvárať a podporovať vzájomné pochopenie a súlad medzi organizáciami a ich verejnosťou. Medzi hlavné silné stránky PR patria: flexibilita oznámenie, nákladová efektívnosť, väčšia vnímaná objektivita oznámení, schopnosť budovať dlhodobé dobré meno, možnosť realizácie tzv. bezplatnej publicity apod. K slabým stránkam PR patria: obtiažnosť merania efektivity, nedostatočná kontrola výstupov a dlhodobá nezvratnosť

Sylabus


1. Public relations

 • význam PR

2. Definovanie zásad korporátnej komunikácie

 • pravidlá korporátnej komunikácie

3. Rozhodnutie o PR komunikácii

 • podstata rozhodnutia

4. Stanovenie strategických cieľov komunikácie

 • význam stanovenia strategických cieľov komunikácie

5. Stanovenie cieľových skupín

 • vymedzenie cieľových skupín

6. Analýza image a súčasné pozície podniku v cieľových skupinách

 • analýza súčasnej imidž a pozície podniku v cieľovej skupiny zákazníkov

7. Určenie čiastkových cieľov komunikácie

 • proces stanovenia čiastkových cieľov komunikácie

8. Voľba prostriedkov a postupov komunikácie

 • vhodné prostriedky a komunikačné postupy

9. Realizácia plánov integrovanej komunikácie

 • podstata implementácie plánov integrovanej komunikácie

10. Controlling

 • controlling komunikačného PR plánu

Literatúra


 • SVOBODA, V.: Public Relations – moderně a účinně. Grada, Praha
 • HEJLOVÁ, D.: Public relations. Grada, Praha
 • KOPECKÝ, L.: Public relations. Grada, Praha