Firemná kultúra (online)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa s najdôležitejšími manažérskymi a vodcovskými schopnosťami a zručnosťami v súvislosti s riadením firmy.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Cieľom modulu je zoznámiť účastníkov so súčasným pohľadom vedy i praxe na problematiku podnikovej kultúry (PK) v tuzemských podnikoch, ale aj medzinárodných korporáciách. Budú predstavené jej mechanizmy, budeme sa snažiť rozobrať vnútornú štruktúru a fungovanie PK pre celkové fungovanie firmy. Ďalej si predstavíme najčastejšie úskalia a problémy, s ktorými sa v podnikovej kultúre firmy stretávajú, zaoberať sa budeme aj uplatňovaním etických štandardov a kódexov.

Sylabus


 • pojem PK a jej základné charakteristiky
 • silná a slabá PK
 • PK a manažment
 • podmienky a proces utvárania žiaduce PK
 • PK, identita a etika
 • PK medzinárodných spoločností
 • multikulturalita v organizácii

Literatúra


 • FRANKOVÁ, E. Kreativita a inovace v organizaci. Grada Publishing, Praha 2011. ISBN 978-80-247-7245-5.
 • MIKULÁŠTÍK, M. Tvořivost a inovace v práci manažera. Grada Publishing, Praha 2011. ISBN 978-80-247-6711-6.
 • PFEIFER, L., UMLAUFOVÁ, M., Firemní kultura, síla sdílených cílů a priorit. Grada Publishing, Praha 1993. ISBN 978-80-716-918-4.
 • ŠIGUT, Z., Firemní kultura a lidské zdroje. ASPI, Praha 2004. ISBN 978-80-735-7046-0.
 • URBAN, J., Firemní kultura a identita. UPPV, Praha 2014. ISBN 978-80-879-74-05-6.