Finančný management (online)

Cieľom tohto modulu je oboznámiť sa so všeobecnými princípmi finančného riadenia, objasniť význam majetkovej a kapitálovej štruktúry podniku pre finančné rozhodovanie, vysvetlenie vzťahov medzi operatívnym a strategickým plánovaním v podniku, vysvetlenie významu reportingu a pravidelného hodnotenia výsledkov. V module vysvetlíme základné metódy riadenie cash-flow a likvidity firmy a ich význam, spolu s významom informačných tokov a uplatňovania metód finančnej analýzy.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jitka Pánková

Anotácia


Finančné riadenie predstavuje kľúčovú a ústrednú časť podnikového riadenia, ktoré má integrujúce postavenie medzi všetkými činnosťami firmy. Sú tak označované aktivity, ktoré zaisťujú maximálne efektívne financovania z hľadiska cieľov danej firmy. Dosahovanie kladného hospodárskeho výsledku a zvyšovania hodnoty podniku je základnou úlohou podnikateľskej činnosti. Usmerňovanie všetkých procesov, ktoré sa v podniku realizujú, môže byť iba vtedy optimálne a prispievať k naplneniu tohto cieľa, ak je založené na poznaní základných väzieb medzi reálnymi, konkrétnymi činnosťami a finančnými charakteristikami.

Sylabus


1. Finančné riadenie

 • obsah
 • rola
 • ukazovatele

2. Finančné výkazy

 • rozvaha
 • výkaz zisku a strát
 • cash-flow

3. Finančná analýza

 • ukazovatele finančného zdravia
 • vnútorný informačný systém
 • firemná stratégia

Literatúra


 • SRPOVÁ J., ŘEHOŘ V., Základy podnikání, Praha, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-3339-5.
 • SYNEK M., Kislingerová E. a kol., Podniková ekonomika, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-274-8.
 • BREALEY R. A., Myers C.A, ALLEN F., Teorie a praxe firemních financí, BIZBOOKS, ISBN 978-80-265-0028-5
 • KOVANICOVÁ, D., Abeceda účetních znalostí pro každého, Praha, Polygon, ISBN 978-80-7273-169-5.
 • KRÁL B. a kol., Manažerské účetnictví, Management Press
 • DLUHOŠOVÁ D., Finanční řízení a rozhodování podniku, Ekopress, ISBN: 978-80-86929-68-2
 • RŮČKOVÁ P., Finanční analýza – metody, ukazatele, využití v praxi, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-9931-5
 • SHOLLEOVÁ H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy, Praha: Grada Publishing, ISBN 978-80-271-0413-0.
 • SCHOLLEOVÁ H., ŠTAMFESTOVÁ P., Finance podniku – Sbírka řešených příkladů a otázek, Grada Publishing, ISBN 978-80-247-5544-1
 • SYNEK M. a kol., Manažerské výpočty a ekonomická analýza, Praha, C. H. Beck, ISBN 978-80-7400-154-3.
 • VALACH J., Investiční rozhodování a dlouhodobé financování, Ekopress, Praha, ISBN 978-80-86929-71-2.