Finančno-ekonomické aspekty riadenia IS/IT (Praha)

Cieľom modulu je dôkladne vysvetliť princípy a mechanizmy strategického riadenia a tvorby informačnej stratégie s využitím metodík a riadiacich rámcov: Balance Scorecard, IT Balanced Scorecard, CoBIT a ITIL. Súčasne je cieľom modulu vysvetliť základné mechanizmy finančno-ekonomického riadenia IS/IT, najmä s ohľadom na napĺňanie strategických cieľov spoločnosti.

Garant a lektor študijného modulu


PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

Anotácia


Prvá časť tohto modulu sa sústredí na detailné vysvetlenie základných pojmov, princípov a mechanizmov strategického riadenia a tvorby informačnej stratégie. Tu sa zaoberáme aj konceptom Balanced Scorecard a kaskádovaním IT BS v rámci podnikovej BSC Druhá časť tohto modulu plynule nadväzuje na prvú časť venovanú problematike strategického riadenia a metóde BSC a sústredí sa na finančno-ekonomické aspekty spojené s riadením IS/IT, ako sú napríklad ITIL 2011 a Activity Based Costing.

Sylabus


1. Strategické aspekty riadenia

 • základné pojmy
 • tvorba informačnej stratégie
 • Balanced Scorecard
 • aplikácia princípov

2. Finančno-ekonomické aspekty riadenia

 • ITIL 2011
 • Activity Based Costing
 • efektívnosť aktivít

Literatúra


 • ITIL Service Strategy. London: TSO, xii, 483 s. Best Management Practice. ISBN 978-0-11-331304-4. Proces Financial management for IT Services, kap. 4.3.
 • VOŘÍŠEK, J. Principy a modely řízení podnikové informatiky. Praha: Oeconomica, 446 s. ISBN 9788024520865
 • KAPLAN R. S. a NORTON D. P. Balanced Scorecard – Strategický systém měření výkonnosti podniku. Praha: Management Press, 268 s. ISBN 80-7261-124-0
 • VAN GREMBERGEN, W. The Balanced Scorecard and IT Governance. Information Systems Control Journal
 • HORVÁTH & PARTNERS. Balanced Scorecard v praxi. Praha: Profess Consulting, 386 s. ISBN 8072590189
 • ČSN ISO/IEC 20000-1:2012. Informační technologie – Management služeb : Požadavky na systém managementu služeb.. Praha: ÚNMZ
 • ISACA [online]. Dostupné z: https://www.isaca.org/
 • CobiT 5: A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA. ISBN 978-1-60420-237-3.
 • CobiT 5: Enabling Processes. Rolling Meadows, Illinois, USA: ISACA, ISBN 978-1-60420-241-0.
 • itSMF Czech Republic: webový portál občanského sdružení itSMF CZ [online]. [cit. 2012-03-13]. Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/
 • ITSMF CZECH REPUBLIC. ITIL® výkladový slovník v češtině. Praha, Dostupné z: http://www.itsmf.cz/cz/zdroje/informacni-zdroje/odborna-knihovna-itsmf-cz/publikace-ke-stazeni/