Finančné účtovníctvo – základné princípy a väzby (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť poslucháčov so systémom vedenia finančného účtovníctva podnikateľov, vysvetliť základné účtovné princípy, metodické prvky a nástroje v účtovníctve. Identifikovať základné elementy účtovnej závierky, naučiť aplikovať metódy oceňovania, účtovania a vykazovania podnikateľov v SR.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jana Hinke, Ph.D.

Anotácia


Účtovníctvo patrí k základným nástrojom slúžiacim pre ekonomickú orientáciu podnikateľského subjektu. Dáva nevyhnutné informácie na hodnotenie ekonomickej účinnosti celého reprodukčného procesu. V snahe prispieť k poznaniu účtovnej problematiky je nutné plnohodnotne študovať obsah tohto kurzu.

Sylabus


1. Finančné účtovníctvo

 • história
 • účtovná jednotka
 • užívatelia účtovných informácií

2. Účtovný zápis

 • podvojné účtovníctvo
 • súpisy účtov
 • účtovné doklady
 • opravy

3. Rozbor dôležitých položiek výkazov

 • rozbor položiek súvahy
 • rozbor položiek výkazu ziskov a strát

4. Evidencia

 • dlhodobého majetku
 • zásob
 • pohľadávok a záväzkov

Literatúra


 • Hinke, J., Bárková, D. Účetnictví 1: aplikace principů a technik. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-271-0331-7.
 • Hinke, J., Bárková, D., Hruška, Z. Účetnictví 2: pokročilé aplikace. Praha: Grada publishing. ISBN 978-80-247-4281-6.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví.
 • České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • HINKE, J. IAS/IFRS a hodnocení výkonnost podniku. Praha: Alfa Nakladatelství. ISBN 978-80-87197-64-6.
 • HINKE, J. IAS/IFRS a vykázání finanční pozice podniku. Praha: Alfa Nakladateství. ISBN 978-80-87197-65-3.
 • Kovanicová, D., Abeceda účetních znalostí pro každého. Praha: Polygon, 440 s. 978-80-7273-156-5.
 • Nerudová, D. a kol. Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky. Praha: Wolters Kluwer ČR, 272 s. ISBN 978-80-7357-500-7.
 • Strouhal, J., Židlická, R. Účetnictví: Velká kniha příkladů. Brno: Computer press. ISBN 978-80-251-1515-2.
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění
 • Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění
 • Zákon č. 563/91 Sb. o účetnictví v platném znění