Finančné právo

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s finančným právom ako samostatným právnym odvetvím v systéme slovenského práva, a to vrátane rozboru a pochopenia jednotlivých finančnoprávnych inštitútov. Dôraz sa bude klásť na základné poznatky z tzv. zvláštnej časti finančného práva, ktorá predstavuje vlastné pozitívne finančné právo.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.

Anotácia


Finančné právo je samostatným právnym odvetvím, ktoré predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich vzťahy vznikajúce v procese tvorby, rozdeľovania a používania peňažnej masy a ich častí. Je dôležité si uvedomiť, že predmetom finančného práva sú tie finančnoprávne vzťahy, v ktorých vystupuje alebo do ktorých zasahuje štát, a ktoré sa týkajú peňažnej masy alebo jej častí.

Sylabus


1. Finančné právo

 • pojem
 • podstata
 • umiestnenie v právnom rade SR

2. Finančno-právny vzťah

 • subjekt
 • obsah
 • objekt

3. Poplatky

 • súdne
 • správna
 • miestne
 • ostatné

Literatúra


 • KARFÍKOVÁ, M. a kol. Teorie finančního práva a finanční vědy. Praha: Wolters Kluwer ČR
 • Jánošíková, P., Mrkývka, P. a kol. Finanční a daňové právo. Plzeň: Aleš Čeněk, 492 s. ISBN 978-80-7380-639-2
 • Vybíral, R. a kol. Praktikum finančního a daňového práva. Plzeň: Aleš Čeněk
 • Baxa, J; Dráb O; Kaniová ; Lavický. P; Schillerová Alena; Šimek Karel; Žišková Marie. Daňový řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., s. 808, ISBN 978-80-7357-564-9
 • Aktuální zákony, zejména daňové, např. MARKOVÁ, H. Daňové zákony