Finančné právo (online)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s finančným právom ako samostatným právnym odvetvím v systéme slovenského práva, a to vrátane rozboru a pochopenia jednotlivých finančnoprávnych inštitútov. Dôraz sa bude klásť na základné poznatky z tzv. zvláštnej časti finančného práva, ktorá predstavuje vlastné pozitívne finančné právo.

Garant a lektor študijného modulu


JUDr. Hana Skalická, Ph.D., BA

Anotácia


Finančné právo je samostatným právnym odvetvím, ktoré predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich vzťahy vznikajúce v procese tvorby, rozdeľovania a používania peňažnej masy a ich častí. Je dôležité si uvedomiť, že predmetom finančné práva sú tie finančnoprávne vzťahy, v ktorých vystupuje alebo do ktorých zasahuje štát, a ktoré sa týkajú peňažnej masy alebo jej častí.

Sylabus


1. Finančné právo

 • pojem
 • podstata
 • umiestnenie v právnom rade SR

2. Finančně-právní vztah

 • subjekt
 • obsah
 • objekt

3. poplatky

 • súdne
 • správne
 • miestne
 • ostatné

Literatura


 • Daňové zákony ČR v účinném znění
 • VANČUROVÁ, A. — LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR 2020/15. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 408 s. ISBN 978-80-7598-887-4
 • MRKÝVKA, P. Finanční a daňové právo. 3. vyd. Praha: Aleš Čeněk, 2020. 494 s. ISBN 978-80-7380-796-2
 • DVOŘÁKOVÁ, V., PITTERLING, M., SKALICKÁ, H.: Zdaňování příjmů fyzických a právnických osob 2019. 4. Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. 289 s. ISBN: 978-80-7598-315-2.