Faktory ovplyvňujúce personálne riadenie v organizácii, personálnej stratégie, personálna politika (Praha)

Cieľom modulu je zoznámenie s vonkajšími a vnútornými podmienkami personálneho riadenia v organizácii, s organizačnou kultúrou, organizačným klímou a identifikáciou pracovníkov s organizáciou a prácou vo vzťahu k personálnemu riadenie, sa špecifikami medzinárodného personálneho riadenia, s personálnou stratégiou a politikou a personálnom plánovaním v organizácii.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Monika Kohoutková, MBA

Anotácia


V praxi je personálne riadenie závislé na vonkajšom prostredí, musí vychádzať z vnútorných podmienok a z aktuálnej situácie organizácie. Vonkajšie podmienky sa menia, mnohé pôsobia na organizácie rozdielne, najmä v závislosti na vnútorných podmienkach. Vonkajšie podmienky nemôžu organizácie vo veľkej miere ovplyvniť. Vnútorné podmienky personálneho riadenia môžu organizácie v určitej miere usmerňovať, podobu personálneho riadenia v organizácii ovplyvňuje politika v personálnej oblasti (v najširšom zmysle politika riadenia ľudí), ktorú organizácia uplatňuje.

Sylabus


1. Personálne riadenie v organizácii

 • úvod do personálneho riadenia
 • vonkajšie podmienky personálneho riadenia v organizácii
 • vnútorné podmienky personálneho riadenia v organizácii

2. Organizačná kultúra, organizačné klímu a identifikácia pracovníkov s organizáciou a prácou

 • kultúra organizácie a subkultúry
 • klímu v organizácii
 • identifikácia pracovníkov s organizáciou a prácou

3. Medzinárodná personálne riadenie, personálnej stratégie a politika

 • medzinárodné personálne riadenie
 • strategické riadenie a personálnej stratégie
 • personálna politika, formovanie podľa Armstronga a obsah podľa Horalíková

4. Personálne plánovanie

 • personálneho plánovania a jeho podstata
 • personálne panovania podľa Koubka
 • personálne plánovanie podľa Armstronga
 • efektívne plánovanie a etapy personálneho plánovania
 • personálne plány podľa Koubka a Armstronga

Literatura


 • ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-1407-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální činnosti a metody personální práce. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-2497-3
 • KOCIANOVÁ, R. Personální řízení. Východiska a vývoj. Praha: Grada Publishing. ISBN 978-80-247-3269-5
 • BEDRNOVÁ, E., NOVÝ, I. a kol. Psychologie a sociologie řízení. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-169-0
 • Dvořáková, Z. a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 978-80-7179-893-4
 • Dvořáková, Z. a kol. Slovník pojmů k řízení lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck. ISBN 80-7179-468-6
 • FOOT, M., HOOK, C. Praha: Computer Press. ISBN 80-7226-515-6
 • Kasper, H., Mayrhofer, W. Personální management. Řízení – Organizace. Praha: Linde. ISBN 80-86131-57-2
 • KOUBEK, J. Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky. Praha: Management Press. ISBN 978-80-7261-168-3
 • Lukášová, R., Nový, I. a kol. Organizační kultura. Od sdílených hodnot a cílů k vyšší výkonnosti podniku. Praha: Grada Publishing. ISBN 80-247-0648-2
 • ŠTIKAR, J., RYMEŠ, M., RIEGEL, K., HOSKOVEC, J. Psychologie ve světě práce. Praha: Karolinum. ISBN 80-246-0448-5
 • ULRICH, D. Mistrovské řízení lidských zdrojů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3058-5