Etika a komunikácia v zdravotníctve (Praha)

Cieľom tohto modulu je zoznámiť sa so základnou problematikou etiky a komunikácie v zdravotníctve. Zoznámiť sa so základmi etiky, rôznych etických prístupov a ich špecifické aplikácie v praxi, rovnako tak špecifikami komunikácie v zdravotníctve. Ako špeciálna ilustračná téma bude problematika informovaného súhlasu a v neposlednom rade otázky tzv. Corrporate Social Responsibility.

Garant a lektor študijného modulu


Mgr. Tibor A. Brečka, MBA, LL.M.

Anotácia


V rámci tohto modulu sa budeme zaoberať najmä komunikáciou, etikou a morálkou. Bližšie budú objasnené špecifiká komunikácie v zdravotníctve, predovšetkým teda bude modul zameraný na komunikáciu lekárov, stredného zdrav. personálu a pacientov. V neposlednom rade bude bližšie špecifikovaný informovaný súhlas a spoločenská zodpovednosť firiem v zdravotníctve.

Sylabus


1. Morálka, etika a komunikácia

 • pojem morálka – mravnosť
 • etika
 • etický postoj
 • komunikácia

2. Problematika konsekvencializmu a deontologizmu

 • význam konsekvencializmu a deontologizmu
 • nedostatky konsekvencializmu a deontologizmu

3. Informovaný súhlas

 • problematika informovaného súhlasu
 • obsah informovaného súhlasu

4. Spoločenská zodpovednosť firiem (CSR)

 • význam spoločenskej zodpovednosti a čo prináša
 • tri piliere CSR

Literatúra


 • NESVADBA, P. Policejní etika. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. 315 s. ISBN 978-80-7380-195-3
 • BREČKA T. A.: Konsekvencialismus, deontologismus a lékařská etika.časopis Praktický lékař 96(1), s. 25-27. ISSN 1803-6597
 • MACH, J. Medicína a právo. Praha: C. H. Beck. 257 s. ISBN 80-7179-810- X
 • PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P. Etika a komunikace v medicíně. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 528 s. ISBN 978-80-247-3976-2
 • PTÁČEK, R., BARTŮNĚK, P, MACH J. et al.: Informovaný souhlas, Gálen, Praha, s. 82-86, ISBN 978-80-7492-334-0
 • HAŠKOVCOVÁ, H. Lékařská etika. Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. Praha: Galén. 225 stran. ISBN 978-80-7492-204-6
 • PTÁČEK, R. a kol. Lékař a pacient v moderní medicíně: etické, právní, psychologické a klinické aspekty. Praha: Grada Publishing. 191 stran. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5788-9
 • PTÁČEK, R. a kol. Etické problémy medicíny na prahu 21. století. Praha: Grada. 519 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5471-0
 • PTÁČEK, R. a kol. Lege artis v medicíně.Praha: Grada. 231 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-247-5126-9