Etický kódex (Praha)

Cieľom modulu je zoznámiť poslucháčov s Etickým kódexom Inštitútu interných audítorov. Súčasne je cieľom, vo vzájomnom dialógu s poslucháčmi, hľadať cesty jeho aplikovania a upozorniť na úskalia pri napĺňaní požiadaviek kódexu.

Garant a lektor študijného modulu


Ing. Jan Kovalčík, CIA

Anotácia


Etický kódex Inštitútu interných audítorov je tvorený princípmi a pravidlami jednania, ktoré je nutné napĺňať v rámci správania, ktoré sa od interných audítorov očakáva. Etický kódex má za úlohu dosiahnuť v etickej oblasti v rámci profesie interného auditu jednotný prístup a zabezpečiť jeho podporu. Etický kódex Inštitútu interných audítorov sa týka tak jednotlivcov, ako aj subjektov poskytujúcich služby interného auditu.

Sylabus


1. Etický kódex

  • definícia
  • záväzné
  • nezáväzné

2. Druhy etického kódexu

3. Aplikácia etických zásad

  • výdaj
  • zodpovednosť
  • presadenie cieľov
  • transparentnosť

Literatúra


  • Mezinárodní rámec profesní praxe interního auditu. Praha: Český institut interních auditorů, o. s. Přel. z: International professional practises framework. ISBN: 80-86689-46-8.
  • DVOŘÁČEK J.; KAFKA, T. Interní audit v praxi. Brno: Computer Press, a.s. ISBN: 80-251-0836-8.
  • Průvodce pro interní audit a risk management. Praha:C. H. Beck. ISBN: 978-80-7400-121-5.